Werk moet lonen

30/10/2014 - Progressief Woerden wil dat werken met uitkering wordt gewaardeerd. We dienen daarom onderstaande motie in.

Motie werk moet lonen

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2015,


constaterende dat:
1. de participatiewet stelt dat de gemeente een premie dient te verstrekken bij arbeidsinschakeling van maximaal € 2.305,-- per jaar (participatiewet artikel 10a lid 6 en artikel 31 lid 2j);
2. de verordening spreekt over een premie van € 300,-- per half jaar;
3. dit slechts ca 25% is van het maximum bedrag,

overwegende dat:
1. het hier gaat om mensen die leven van een bijstandsuitkering, dus  minimumbestaansniveau;
2. het verrichten van arbeidsinspanning beloond dient te worden;
3. de hoogte van de premie enerzijds belonend en stimulerend dient te zijn, maar anderzijds niet mag veroorzaken dat de prikkel om een echte baan te accepteren wegvalt,

verzoekt het college om:
1. in de zienswijze op de participatieverordening aan te geven dat de premie 
stimulerend en substantieel dient te zijn;
2. Ferm Werk te vragen de mogelijkheden te onderzoeken om de premie te verhogen tot minimaal de helft van het wettelijk maximum met het voorbehoud dat het totale bedrag van uitkering + premie + andere mogelijke vergoedingen / toeslagen etc, niet hoger is dan het minimumloon;
3. hier de raad over te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.
 

 

NOOT. Tijdens de behandeling van deze motie kwam wel veel steun, maar de meerderheid was nog even afwachten. Besloten is daarom te motie even aan te houden en opnieuw in te brengen op 6 november. We hopen dan een meerderheid te krijgen. Wordt vervolgd. Spannend!

 

noot 2: de motie is met brede steun door de raad! Nu loopt het onderzoek naar de mogelijkheden. Wij krijgen de indruk dat Ferm Werk tracht hiermee de participatiebaan niet toe te passen, wij blijven het scherp volgen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht