Fractie

Op 21 maart 2018 gingen de inwoners van de gemeente Woerden weer naar de stembus. Progressief Woerden is opnieuw met vier zetels in de raad gekozen. Naast deze vier raadsleden bestaat de fractie van Progressief Woerden uit

  • fractie-assistenten, zij mogen net als de raadsleden het woord voeren in de raadscommissies,
  • fractie-volgers, zij ondersteunen de fractie bij het inhoudelijk verdiepen van onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners en organisaties die een mening hebben over die onderwerpen. 

Hieronder stellen we graag de hele fractie aan u voor.

Coby Franken

Lijsttrekker, Fractievoorzitter

Coby Franken is de lijsttrekker van Progressief Woerden en tevens de Fractie Voorzitter.

Coby is al ruim acht jaar zeer actief binnen PW, eerst vier jaar als fractie-assistent en de laatste vier jaar als raadslid. Ze is een zeer enthousiasmerende persoonlijkheid die Woerden nog leuker en zorgzamer wil maken. Ze zit al vier jaar naar ieders tevredenheid de agendacommissie van de raad én veel politieke vergaderingen voor. Coby laat Progressief Woerden ook buiten het stadhuis zien, zoals met het organiseren van themacafe’s, wijkbezoeken en afvalprik-acties. Voor Coby is inclusie een belangrijk ideaal. Ze heeft zeer veel kennis over het sociale domein, maar bijt zich ook vast in andere onderwerpen: van financiën tot de omgevingswet, van dierenwelzijn tot duurzaamheid. De ideale lijsttrekker/fractievoorzitter dus!  

Coby is getrouwd en woont met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier. In het dagelijkse leven traint zij medezeggenschapsorganen bij SBI Formaat, studeert ze rechten en is ze ook nog actief voor Coming Out Woerden

Dossiers: Samenleving, financiën, inclusie, (jeugd- en wmo-)zorg, participatiewet,  onderwijs, dierenwelzijn, gebiedsgericht werken, burgerparticipatie
 

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Raadslid, vice-voorzitter fractie

“Een leefbare toekomst voor onszelf, onze kinderen en de rest van de planeet”, is waar Jelmer voor werkt. Volgens hem is het vooral aan de overheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor duurzame ontwikkeling. Komende jaren wil hij dat Woerden een flinke bijdrage levert aan het bestrijden van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door onze boeren te helpen met de transitie naar duurzamere landbouw en samen met de inwoners energie op te gaan wekken met zonnepanelen en windmolens.

In het dagelijks leven werkt Jelmer bij Natuur & Milieu. Namens die organisatie lobbyt hij in Den Haag en Brussel voor regelgeving die duurzaam ondernemen concurrerender maakt en het veroorzaken van schade aan het milieu juist bestraft.

Dossiers: bestuur en veiligheid, ruimtelijke ordening, binnenstad duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, landbouw.  

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Raadslid, Fractiesecretaris

“Een betaalbare woning en lekker eten van dichtbij”, zijn de speerpunten van Marguerite Boersma.  Zij heeft zich vele jaren ingezet voor verschillende Harmelense organisaties zoals kinderopvang, de avond-4-daagse en de tuinvereniging. Ze is vooral goed thuis in verbinden en samenwerken. De moestuin is een plek waar zij graag met ‘de poten’ in de klei wroet. Eten van eigen tuin en van het seizoen zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. 

Marguerite zet zich vooral in voor de kernen: Zegveld, Kamerik en Harmelen, zodat hun belangen hoog op de politieke agenda staan.  Daarnaast is ze heel actief op het dossier wonen. Op dit dossier is, door de hoge woningnood, genoeg  te doen. Marguerite vindt dat het allemaal veel te langzaam gaat en ze wil dat er gekeken wordt naar alternatieve woonvormen en manieren van bouwen. "Denk eens verder dan alleen beton en bakstenen. Te veel mensen wachten op een (betaalbaar) huis. Zowel huur als koop. Niet alleen jongeren, maar in alle leeftijden. En daar moet snel verandering in komen", aldus Marguerite.

In haar werkzame leven heeft Marguerite de overstap gemaakt van verpleegkundige naar belangenbehartiger bij een vakbond en de beroepsorganisatie van logopedisten. Ook draait zij al heel lang mee in de politiek. Zo heeft ze aan de wieg gestaan van Progressief Harmelen en was destijds al raadslid in de gemeente Harmelen.

Dossiers: Bouwen en wonen, de Kernen Zegveld Kamerik en Harmelen, verkeer, Medische zorg (Antonius/HAP), Beheer openbare ruimte

Neem contact op via e-mail


Marjolein Doorewaard

Raadslid

“Woerden moet - als hoofdstad van het Groene hart - groen blijven en daar zet ik me graag voor in”, zegt Marjolein. Daarom heeft ze als fractie-assistent het woord gevoerd voor het behoud van de bomen op het Exercitieveld en de natuurlijke oevers van de Hogewal. Sinds haar moederschap, is ze het klimaat steeds belangrijker gaan vinden. 

Marjolein werkt als logistiek medewerker voor de medische noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Jarenlang heeft ze in het veld gewerkt, in verschillende landen in Afrika en centraal-Azië. Hier heeft ze menselijk leed van dichtbij gezien, maar ook de gevolgen van klimaatverandering in de verzengende hitte en kale vlaktes van Tsjaad en Soedan. Later werkte ze op het hoofdkantoor in Brussel en de laatste jaren in Amsterdam. Sinds 2009 woont ze in Woerden, waar haar zoon geboren is, en waar ze zich als vrijwilliger inzet bij o.a. Stichting Present.

Dossiers: Natuur, milieu, omgevingswet

Neem contact op via e-mail


Lilian Biber

Fractie assistent

Jongeren bepalen onze toekomst. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen” zegt Lilian. “Wij moeten daarvoor de juiste condities scheppen. Dat begint al op de lagere school. Dat is vooral van belang als je problemen wilt voorkomen voordat ze ontstaan. Inzetten op preventie, dus”. Naast onderwijs en jeugdzorg heeft Lilian Ferm Werk in haar portefeuille en zet ze zich in voor democratisering. Dat wil zeggen dat alle stukken van de gemeente goed leesbaar moeten zijn voor alle inwoners.

Lilian Biber werkt als psycholoog in de luchtvaart. Ze selecteert en traint piloten voor luchtvaartmaatschappijen. Ook was ze docente bij de Hogere Hotelschool Den Haag en directeur van een onderwijsstichting in de nautische sector. In Woerden was ze jarenlang actief voor  het Rode Kruis. Momenteel is ze nog actief als penningmeester voor HartslagWoerden (inrichten veilige 6-minuten zones bij hartstilstand).

Dossiers: participatie, onderwijs, zorg en ondersteuning voor jeugd.

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Fractie assistent

Geen mens mag in armoede leven” vindt Jelle. Daarom is hij actief bij de Voedselbank. Als fractie-assistent van Progressief Woerden zet hij zich vooral in voor armoedebestrijding. Want hoewel er al veel wordt gedaan in Woerden is er ook nog veel te doen. Hij wil via de politiek zorgen voor een stevige aanpak van armoede in onze gemeente, zodat de Voedselbank niet meer nodig is.

Jelle heeft een jarenlange ervaring in de gemeentelijke politiek. Naast de jaren die hij als ambtenaar en adviseur aan onderwerpen als ouderenbeleid en jeugdzorg heeft gewerkt, is hij ook raadslid en wethouder in Woerden geweest. Daardoor kan hij het raadswerk van verschillende kanten bekijken. Met al zijn politieke ervaring is Jelle de gewaardeerde ‘nestor’ van de fractie van Progressief Woerden.

Dossiers: sociaal domein algemeen, armoedebeleid, ouderenzorg, cultuur, leefbaarheid, wijkgericht werken.

Neem contact op via e-mail


Daan Hendrikson

Fractievolger

Daan heeft zich in zijn studie rechten in Maastricht gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht, en daar ook ervaring in opgedaan bij de IND in team Bijstand Nareis en nu bij de VNG bij team inburgering. Daan is al een tijd steunfractielid en zou dat ook graag willen blijven doen. Daan zet zich ook voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Als Daan een woning in Woerden zou vinden zou hij nog wel meer willen betekenen voor Progressief Woerden. Wie weet lukt dat binnen de komende vier jaar.

Neem contact op via e-mail


Sven Pluimers

Fractievolger

Sven is al sinds 2017 actief als fractievolger bij Progressief Woerden en is ook van plan dat te blijven doen. Hij woont dan wel niet meer in Woerden, maar werkt daar wel. Sven zet zich in voor meer inclusie en zeggenschap voor mensen die met uitsluiting te maken hebben in de gemeente Woerden. Hij is ook lid van de werkgroep "Iedereen doet mee!", waar hij praktisch invulling geeft aan zijn idealen. Zo zet hij zich in voor toegankelijke verkiezingen voor iedereen (dus met hulp in het stemhokje voor mensen die het spannend vinden) en voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook landelijk is hij actief als belangenbehartiger voor mensen met een beperking en heeft daar ook aardig wat bekendheid mee weten te verwerven!