Bomen beter beschermen

23/05/2024 - Raadslid Marjolein Doorewaard heeft hard gewerkt om te komen tot een initiatiefvoorstel voor een nieuwe bomenverordening. In Woerden zijn nu veel bomen, zowel op gemeentegrond als op bedrijventerreinen of particulier grondgebied niet beschermd. In deze tijd van hittestress en zorgen om het groen willen wij dat in elk geval grote bomen
worden beschermd, juist omdat deze meer natuurwaarden bieden.
Daarom is het tijd voor een nieuwe bomenverordening. Vanuit Progressief Woerden is hiervoor een voorstel gemaakt. Dit is vorig jaar ingediend als initiatiefvoorstel. We moesten er even op wachten, maar nu ligt er een reactie van het college en kan de bomenverordening worden geagendeerd. Het college omarmd onze uitgangspunten maar wil graag zelf aan de slag met het herzien van de verordening. Op 5 juni gaan we hierover in debat op een politieke avond.

Lees hieronder de aanleiding en wat wij graag willen bereiken.

Zeker nu het steeds warmer en droger wordt, doen we er goed aan de maatschappelijke waarde van bomen te erkennen. Bomen slaan CO2 op, houden water vast, zuiveren de lucht, leveren zuurstof, brengen koelte en zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn mensen ook nog eens aantoonbaar gelukkiger en gezonder in een groene leefomgeving.

Desondanks zijn bomen in de gemeente Woerden nauwelijks beschermd; behalve voor houtopstanden op twee lijsten is er geen kapvergunning nodig.

De huidige bomenverordening stamt uit 2010 en beschermt bomen en houtopstanden op de Lijst Bijzondere Status Bomen (LBSB) en de Lijst Waardevolle Boombeplantingen (LWB). Voor het in stand houden van deze bomen is een bijdrageregeling en kappen mag niet zonder vergunning. Deze lijsten zijn echter niet up-to-date en ook de verordening is aan een herziening toe. Daarnaast beschermt de huidige regelgeving niet voldoende meer.

In het beleidsplan Gemeentelijk water en klimaatadaptie (GWK) is een doelstelling opgenomen om hittestress tegen te gaan. Het is daarom wenselijk dat ook grotere bomen op bedrijven- of privéterreinen niet zomaar zonder tussenkomst van de gemeente op elk gewenst moment geveld kunnen worden. Dat zou betekenen dat de gemeente daarna een extra inspanning moet leveren en extra bomen moet planten om onder meer de doelstellingen met betrekking tot hittestress te halen. Ook de gemeente zelf doet er goed aan grote bomen beter te beschermen en in stand te houden.

Met deze herziene verordening willen we behalve de bomen op de lijsten ook alle bomen met een stamdiameter van 40 centimeter of meer binnen de gemeente beschermen, juist omdat grote bomen veel bijdragen aan natuurwaarden en klimaatadaptatie. Om te voorkomen dat er opnieuw een inventarisatie gemaakt moet worden met beschermwaardige bomen of houtopstanden, stellen we voor om de bovengenoemde twee lijsten op te nemen in een nieuw aan te nemen lijst van beschermde houtopstanden en deze wèl te onderhouden. 

Lees alle stukken op de site van de gemeenteraad

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht