Kwintes stopt met zorg - Wat nu?

27/04/2024 - Van verschillende kanten horen wij berichten over het afsluiten van de zorg door Kwintes Woerden, welke op verschillende locaties in Woerden en ambulante begeleiding/beschermd wonen biedt. Kwintes zou haar cliënten hierover hebben bericht omdat met de gemeente geen overeenstemming kon worden getroffen over het contract in het kader van de WMO. Wij hebben onlangs kennis genomen van een brief van Utrecht West Inkoop en Monitoring aan de gemeente waarin staat dat de zorg wordt gestopt omdat men niet uitkomt met de tarieven van de gemeente.

Wij maken ons zorgen over de hulpverlening aan Woerdenaren en hebben daarom vragen gesteld aan het college.

Inmiddels zijn de antwoorden binnen. We horen dat de gemeente zich zeker de zorg voor de inwoners die hierdoor getroffen worden aantrekt. Wel vinden we dat veel wordt overgelaten aan de Kwintes zelf en er blijkbaar veel vertrouwen is dat het goed komt. Daar blijven wij kritisch naar kijken. Eeen belangrijke vraag is ook: hoe voorkomen we dit. We lezen dat er een onderzoek komt naar onze tarieven. We hopen wel dat bij iedere afweging rond kosten voor zorg de mens boven geld zal gaan.

Lees hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag: Klopt het dat cliënten van Kwintes vorige week is meegedeeld dat de zorg van Kwintes per september stopt omdat de gemeente en Kwintes er niet uit zijn gekomen qua financiën, zonder perspectief waar ze straks terecht kunnen?

Beantwoording: Zoals u weet heeft Kwintes het contract voor Wmo-zorg per 1 maart 2024 opgezegd. Helaas heeft dit gevolgen voor de zorg aan inwoners in onze gemeente. In overleg met de regiogemeenten heeft Kwintes de cliënten zo snel mogelijk geïnformeerd over de consequenties die het stoppen van het contract voor hen heeft. Als bijlage bij de beantwoording van deze vragen vindt u de brief die Kwintes heeft verstuurd.

Vraag: Hoe kan het dat het niet is gelukt om met Kwintes tot afspraken te komen over de tarieven? Zijn onze tarieven te laag, of vraagt Kwintes teveel in vergelijking met andere zorgverleners? 

Beantwoording: De inkoop van de regionaal samenwerkende gemeenten binnen I&M Utrecht West is gebaseerd op de zogenaamde “open house” methodiek. Onderdeel hiervan is dat voor vooraf omschreven producten een vast tarief geldt, dat voor alle aanbieders gelijk is. Zorgaanbieders schrijven hierop in en accepteren daarmee de geboden tarieven. Aanbieders hebben jaarlijks een formeel moment om de contracten eenzijdig te beëindigen. Van deze mogelijkheid heeft Kwintes gebruik gemaakt. De tarieven die wij hanteren voor de financiering van zorgaanbod worden regelmatig onderzocht en getoetst. Dit gebeurt via formele procedures. De recente ontwikkelingen in het zorgaanbod spelen uiteraard ook hier een rol. Ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en CAO-stijgingen kunnen onder andere aanleiding zijn deze tarieven te onderzoeken.

Vraag: In de brief staat dat de zorg stopt op 1 september. Is bekend wat er gebeurt met de medewerkers die deze zorg geven? Worden die binnen Kwintes herplaatst of gaan de arbeidsplaatsen verloren? Kunnen we erop rekenen dat Kwintes tot die datum alle zorg kan leveren

Beantwoording: Een goede en zorgvuldige overdracht van cliënten is in deze situatie ons belangrijkste doel. Een afvaardiging van de regiogemeenten in Utrecht West en Kwintes werkt constructief samen om de overdracht van cliënten te realiseren. Het overdrachtsteam komt eenmaal per 14 dagen bij elkaar om de voortgang van de overdracht te bespreken. Kwintes is als werkgever verantwoordelijk voor haar medewerkers en dus ook voor eventuele herplaatsing van personeel in of buiten haar organisatie. Tijdens het gezamenlijk overleg met Kwintes van 2 april 2024 is door Kwintes aangegeven dat de eerste aanbieders zich al bij hen hebben gemeld om zo mogelijk niet alleen cliënten maar ook medewerkers over te nemen. We hebben er vertrouwen in dat voor alle cliënten passende zorg beschikbaar zal blijven.

Vraag: Is het bekend dat dit bij de cliënten en hun naasten tot grote onrust heeft geleid? Heeft de gemeente contact met de cliënten die dit raakt? Welke informatie heeft de gemeente aan de cliënten verstrekt en welke informatie gaat de gemeente nog aan de cliënten verstrekken

Beantwoording: Wij kunnen ons goed voorstellen dat het besluit van Kwintes tot onrust heeft geleid bij cliënten en hun naasten. Op het moment dat de opzegging van Kwintes ons bereikte, is in onderlinge afstemming afgesproken dat Kwintes de cliënten zou informeren. Kwintes is immers voor cliënten het eerste aanspreekpunt. De gemeenten zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit bericht. Medewerkers van Kwintes hebben de meeste brieven zelf overhandigd, zodat meteen een mondelingen toelichting mogelijk was. Ook de verantwoordelijke casemanagers van de Toegang van de regiogemeenten bespreken de overdracht naar een nieuwe aanbieder met de cliënten. Op die manier coördineren de casemanagers van de Toegang de overdracht op individueel niveau. Uitgangspunt van handelen van zowel de gemeenten als Kwintes is te zorgen voor een persoonlijke en cliëntgerichte aanpak.

Vraag: Heeft de gemeente er zicht op door welke organisatie de zorg kan worden overgenomen? Is de gemeente oftewel de zorginkoop Utrecht West al in gesprek met andere zorgverleners? En worden daarbij ook alle zorgvragen die er zijn meegenomen, ook de meer complexe? Kan hierbij de optie worden meegenomen dat de huidige zorgverleners van Kwintes meekomen zodat er continuïteit is van zorg? 

Beantwoording: De gemeente heeft inzicht in het regionale zorgaanbod en potentiële zorgaanbieders. Op dit moment zijn er voldoende alternatieven voorhanden om voor elke cliënt waarbij dat nodig is, passende zorg in te zetten. Samen met Kwintes kijken we per cliënt naar de meest passende zorgaanbieder en zorgen we voor een goede overdracht. Daarbij is de zorgbehoefte van de client uitgangspunt. Ook complexe zorgvragen worden hierin meegenomen. De nieuwe zorgaanbieders moet in staat zijn de zorg te bieden die nodig is. Hiervoor hoeft geen overdracht van personeel plaats te vinden.

Vraag: Is het te verwachten dat meer zorgaanbieders contracten gaan opzeggen wegens onze tarieven? En hoe kan de gemeente dit voorkomen? Is het college het met Progressief Woerden en Lijst van der Does eens dat onze inwoners die zorg nodig hebben moeten kunnen rekenen op continuïteit van zorg door betrokken, gemotiveerde en goed gewaardeerde zorgverleners. 

Beantwoording: Wij streven naar een kwalitatief goede uitvoering van de Wmo, waarbij cliënten die ondersteuning ontvangen zoveel als mogelijk kunnen rekenen op continuïteit van zorg en de professionaliteit van medewerkers die in dienst zijn van aanbieders. Dat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regiogemeenten en de aanbieders. Aanbieders zijn overeenkomstig de contractuele voorwaarden gerechtigd tweemaal per jaar hun overeenkomst op te zeggen. Dit jaar hebben Lister en Kwintes dat gedaan. Er zijn tot nu toe geen signalen dat andere aanbieders hun voorbeeld volgen. Vooruitlopend op de verlenging van de huidige Wmo-overeenkomsten per 1 juli 2024 zal een tarievenonderzoek plaatsvinden. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang en het onderzoek zal afgerond zijn in Q2 2024. Aanbieders worden in het proces van het tarievenonderzoek betrokken volgens de regels rondom de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) reële prijs.

 

Lees hier de betreffende brief van Kwintes

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht