Zonder geld geen gemeenten

16/02/2024 - Progressief Woerden wil gezonde gemeentefinanciën en maakt zich daarom sterk om het ‘ravijnjaar' te voorkomen. In dit zogeheten ravijnjaar dreigt in 2026 door een veranderende landelijke financiering, een tekort van 3 miljard voor alle gemeenten.

Daarom diende de partij de motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ in samen met Lijst van der Does en Splinter. De motie werd door alle partijen gesteund.

Lilian Biber, raadslid Progressief Woerden, is ambassadeur van het actiecomité van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG )’Raden in verzet’. Dit comité stelde eerder een manifest op dat door meer dan 300 gemeenten en ruim 1100 raadsleden uit heel Nederland is getekend.

Deze motie is een oproep aan het komende kabinet om voldoende geld beschikbaar te stellen voor taken die de overheid bij de gemeente neerlegt. Daarnaast wil ze dat het nieuwe kabinet de oude rekenmethode handhaaft. Tot slot wil ze een meer gelijkwaardige samenwerking tussen landelijke en gemeentelijke overheid. Biber hoopt dat het college die boodschap wil overbrengen aan de formateur en de partijen. Lilian Biber: ‘Ik ben blij dat alle partijen in Woerden unaniem achter deze motie zijn gaan staan. Zo kunnen we een krachtig signaal sturen naar de overheid. Hopelijk kunnen we de bezuinigingen dan terugdraaien. We kunnen die bezuinigen niet doorvoeren zonder de dienstverlening van de gemeente achteruit te laten gaan. Dat willen wij niet voor de inwoners van Woerden. Zonder geld is er geen gemeente.

Hieronder de tekst van de motie

overwegende dat:

 1. de houdbaarheid van de financiële situatie van de gemeenten in Nederland aanleiding geeft tot grote zorg. Vanaf 2026 dreigen heel veel gemeenten niet in staat hun begrotingen structureel sluitend te krijgen. Door de structurele korting vanuit het Rijk van € 3 miljard zullen gemeenten onvermijdelijk zeer ingrijpende en zichtbare bezuinigingen moeten opleggen;
 2. naast verschraling in de lokale voorzieningen dit ook grote gevolgen zal hebben voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, criminaliteitsbestrijding, zorg voor jongeren en ouderen, klimaat en energietransitie;
 3. daarvoor een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeenten en het Rijk noodzakelijk is, zoals in de code interbestuurlijk verhoudingen is vastgelegd;
 4. van een dergelijke gelijkwaardige samenwerking nu geen sprake is. Eenzijdige ingrepen van de zijde van het Rijk zijn voor gemeenten niet alleen onbegrijpelijk, maar vooral onredelijk en onhoudbaar;
 5. daarmee democratische stabiliteit dreigt te verdwijnen uit gemeenten.

 

constaterende dat:

 1. uit de ondertekening van het manifest ‘Zonder geld geen gemeente’ door meer dan 1100 raadsen commissieleden van ruim 300 gemeenten blijkt dat in het hele land deze raads- en commissieleden zich grote zorgen maken.
 2. de democratische stabiliteit dreigt te verdwijnen uit gemeenten. Onder druk van de financiële problematiek door de 2026-bezuinigingen luiden raadsleden de noodklok: ‘We zijn raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente. Niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’

 

Roepen het nieuw te vormen Kabinet op in het regeerakkoord te regelen dat

 • gemeenten de belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren door hiervoor voldoende geld beschikbaar te stellen;
 • gemeenten structureel over voldoende middelen beschikken via het gemeentefonds door bijvoorbeeld afschaffing van de opschalingskorting, voortzetten van de bestaande financieringssystematiek en indexering van de fondsen passend bij echte (stijgende) kosten op wettelijke (zorg)taken;
 • gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen; 2 van 2
 • gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de benodigde middelen bij de gemeenten terechtkomen;
 • de interbestuurlijke (financiële) verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking worden hersteld en verankerd.

 

verzoekt het college:

 1. deze motie ter kennis te brengen van de informateur en de onderhandelende partijen namens de gemeente Woerden;
 2. deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken;
 3. deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in verzet via radeninverzet@gmail.com;

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht