Werk moet lonen, ook als je een beperking hebt

19/04/2018 - Het kabinet wil de regels rondom het loon voor mensen met een arbeidsbeperking vereenvoudigen, zodat meer ondernemers arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Een deel van de werknemers gaat er in de plannen op achteruit.
Samen met de SP maakte Progressief Woerden een motie om onze gemeente te vragen om te garanderen dat voor iedere Woerdenaren werk blijft lonen. Niemand onder het minimumloon!
Wegens de actuele discussie in de tweede kamer besluiten we deze motie nog even aan te houden. Maar hier alvast de tekst.

Er moet volgens de kabinetsplannen één regeling komen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, blijkt dinsdag uit een uitgewerkt voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Bij nieuwe contracten zouden werkgevers alleen moeten betalen voor wat iemand kan produceren. Ze betalen minder als de werknemer vanwege een beperking minder snel werkt of minder taken kan vervullen dan collega's. Daarmee zou de zogenoemde loondispensatie in de nieuwe situatie ook voor mensen met een bijstandsuitkering gelden.

Een nadeel is dat het aanvullende pensioen en de WW over het loon worden opgebouwd. Als het loon lager uitvalt, bouwen werknemers dus minder pensioen en WW op.

Arbeidsgehandicapten die geen recht op een uitkering hebben, omdat ze eigen vermogen of een werkende partner hebben, houden minder over dan zij nu overhouden.

Progressief Woerden is het heel erg oneens met deze plannen en roept daarom de gemeente op om een sociale gemeente te blijven met de motie die samen met de SP is ingediend

Tekst motie:

Salariëring van mensen met een arbeidshandicap niet lager dan het minimumloon

De overheid streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Om extra druk op de maatschappij te zetten is bedacht het mogelijk te gaan maken dat deze groep mensen onder het minimumloon wordt gesalarieerd. Werkgevers zouden daardoor makkelijker bereid zijn om meer mensen met een arbeidshandicap een arbeidscontract aan te bieden. Salariëring onder het minimumloon heeft negatieve financiële gevolgen voor de mensen met een arbeidsbeperking en is ook in sociaal opzicht onacceptabel. Het plan sluit niet aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De mens met een arbeidsbeperking heeft, net als ieder ander mens, recht op rechtvaardige werkomstandigheden.

Overwegende dat

  • ieder mens het recht heeft op rechtvaardige werkomstandigheden.
  • de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken;
  • het zorgelijk is dat mensen om hun inkomen alsnog aan te vullen tot minimumloon zelf via de gemeente een aanvullende uitkering moeten gaan regelen;

Is van mening dat

  • het respecteren van de waardigheid van arbeidsgehandicapten gediend is bij het respecteren van het minimumloon;
  • Woerden een beschaafde gemeente is die geen werk onder het minimumloon laat doen ook niet door werknemers met een arbeidsbeperking;

Verzoekt het college

  • te waarborgen dat de gemeente Woerden geen werknemers, waaronder mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon gaat (laten) betalen per gewerkt uur.
  • dit als voorwaarde op te nemen in de aanbestedingseisen van de gemeente Woerden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wilma de Mooij, Socialistische Partij (SP)

Marieke van Noort, Progressief Woerden (PW)

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht