Vragen over sluiting dagbesteding Reinaerde

30/06/2023 - Afgelopen week hoorden we dat zorgaanbieder Reinaerde, met verschillende locaties in Woerden, van plan is om een dagbestedingslocatie te sluiten. De schrijnende situatie van een aantal jaar geleden toen Reinaerde niet langer zorg meer bood aan een aantal inwoners die daardoor gedwongen moesten verhuizen staat ons nog scherp voor de ogen. Daarom willen wij hier meteen weten wat er aan de hand is en of we als gemeente wat kunnen doen.
Daarom stelden we onderstaande vragen.

In het AD van 27 juni lazen wij dat Reinaerde voornemens is de dagbesteding bij Ferm Werk te gaan sluiten wegens financiële problemen.

Dit is een verontrustend bericht voor de mensen die hier werken en we lezen ook dat er al veel twijfel en beroering is bij de ouders en begeleiders. Daarom hebben de fractie van Progressief Woerden en Lijst van der Does de volgende vragen:

 1. Was het college al op de hoogte van de mogelijke financiële problemen bij Reinaerde? Wat is bekend over de financiële problemen en hoe groot die zijn? Is er momenteel contact? En zo nee: is het college van plan om contact op te nemen? Wat is überhaupt het contact tussen Reinaerde en onze gemeente?
 2. Op 11 van de 17 locaties van Reinaerde in de regio Utrecht zijn de inkomsten niet kostendekkend en moeten meerdere plekken binnenkort sluiten of samengaan. Kan het betekenen dat er binnenkort meerdere locaties worden gesloten? Heeft het college contact over deze ontwikkeling met het bestuur/directie van Reinaerde?
 3. Welke mogelijkheden ziet het college om de dagbesteding te behouden, eventueel met andere zorgaanbieders?
 4. In artikel staat dat het gaat om 30 mensen maar verderop dat het om 2 Woerdenaren gaat. Hoe zit dat? Betekent dit dat de andere cliënten vanuit andere gemeenten naar deze locatie in Woerden komen? Wat betekent het wegvallen van deze voorziening voor onze gezamenlijke ( regionale) opdracht om voor inwoners te zorgen voor goede en passende zorg?
 5. Klopt het dat het alleen gaat om de dagbesteding die bij Ferm Werk wordt aangeboden?
 6. Hoeveel cliënten uit Woerden maken in het totaal gebruik van Reinaerde? Van welk type zorg en begeleiding? En is er reden tot zorg om mogelijke andere sluitingen?
 7. Drie jaar geleden moesten bewoners van een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten van Reinaerde aan de Selma Lagerlofweg in Woerden noodgedwongen verhuizen omdat de zorginstelling niet meer de juiste zorg kon bieden. Dat kwam de instantie op veel kritiek te staan. Zelfs in de Tweede Kamer werden toen over het omstreden besluit vragen gesteld. Is bekend of naar aanleiding van deze vragen actie is ondernomen? En/of dat wellicht de mogelijkheid om als gemeente positie te hebben ten opzichte van zorgaanbieders is besproken?
 8. Wat is bekend over de projecten Mooi en De Koppel die worden genoemd als plekken waar de cliënten terecht kunnen?
 9. Het Digiteam in Woerden blijft wel bestaan. Maar wat zijn daar de vooruitzichten gezien de financiële problemen van Reinaerde?
 10. Wat betekent dit voor Ferm Werk? We hadden begrepen dat het combineren van dagbesteding met beschut werk een uniek concept was waardoor de schotten tussen de participatiewet en andere regelingen minder zouden zijn. Ooit opgezet onder de naam Basis Arbeidsmarkt. Is er contact met Ferm Werk hierover en wat betekent dit voor de ambities van Ferm Werk?
 11. Er zijn veel meer samenwerkingsprojecten waar cliënten van Ferm Werk, mensen met een beschut werk indicatie, dagbesteding en dergelijk terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij de gemeente zelf. Wat is het effect van deze sluiting hierop?
 12. Welke dagbestedingsprojecten zijn er nog meer in Woerden en van welke zorgorganisaties? Is daar contact mee over hun financiële positie? Is er meer reden tot zorg? Welke mogelijkheden ziet het college om dergelijke verrassingen in de toekomst te voorzien en wellicht te voorkomen?
 13. Heeft de gemeente contact met de mensen die dit aangaat en hun verzorgers, ouders en begeleiders? Kunnen bezorgde inwoners en hun verzorgers terecht bij de gemeente met vragen en zorgen?
 14. Is het college het eens met Progressief Woerden en Lijst van de Does eens dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben voor kwetsbare inwoners en dat we plekken waar mensen terecht kunnen voor dagbesteding binnen de grenzen van onze gemeente moeten koesteren?
 15. Ziet het college mogelijkheden om een pro actieve rol te hebben ten opzichte van zorgorganisaties die zorg en ondersteuning bieden aan onze inwoners en samen met deze zorgaanbieders te borgen dat er een goed en inclusief aanbod is en blijft voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft binnen onze gemeente?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht