Slappe houding college richting dierenwelzijn - updates over de teckels

20/09/2018 - Sinds het voorjaar is de teckelfokkerij aan het Breeveld regelmatig in het nieuws. Er werden veel te veel teckels gehouden in erbarmelijke omstandigheden en ondanks verschillende invallen en veel publiciteit zaten er nog steeds veel te veel teckels.
Progressief Woerden volgt deze zaak op de voet. Er gebeurde wel wat, maar niet genoeg! Het college verschuilt zich achter de NVWA in plaats van dierenwelzijn af te dwingen. Uiteindelijk zijn de tekkels in Hongarije weggehaald. Had dit niet anders gekund? In dit nieuwsbericht in chronologische volgorde ons eerste persbericht en aanvullende acties. En tot slot onze raadsvragen op 20 september. Een evaluatie is toegezegd. Wij blijven hier scherp op. Dierenwelzijn moet

Persbericht juni 2018

Voorlopig houdt de teckelfokkerij aan Breeveld haar vergunning. Onbestaanbaar vindt Coby Franken van Progressief Woerden, die haast niet kan geloven dat dit in de gemeente Woerden mogelijk is. 

Franken: “Via burgers bereikten ons al signalen van overlast en mogelijke verwaarlozing van de teckeltjes. Nu  blijkt dat het gemeentehuis al veel langer op de hoogte is van het feit dat hier veel meer teckels dan de toegestane 20 worden gehouden.” Toch is sluiting voorlopig nog niet aan de orde is. “Ongelooflijk dat meer dan tien keer zoveel teckels hebben als de vergunning toelaat kennelijk nog onvoldoende aanleiding is om de boel te sluiten,” stelt Franken.

Op 16 juni deed de Nederlandse voedsel en Warenautoriteit een inval bij een Woerdense teckelfokkerij aan het Breeveld. Ruim 150 verwaarloosde teckels werden in beslag genomen.

Het college meldde op vragen van onder andere Progressief Woerden tijdens de raadsvergadering op 28 juni wel al langer bezig te zijn met controle op deze fokkerij. Er is een vergunning voor hobbymatig houden van maximaal 20 teckels. Dit aantal is regelmatig overschreden en het college reageerde daarop met boetes. Het college geeft aan dat eventueel pas op termijn het intrekken van de vergunning een optie is. Als het gaat om ingrijpen bij verwaarloosde dieren schuift het college de verantwoordelijkheid af op de NVWA. Veel te slap volgens Franken: “In 2016 hebben we een ambitieus dierenwelzijnsbeleid in Woerden aangenomen en je zou verwachten dat het college dat beleid aangrijpt om stevig op te treden.”

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni stelde Progressief Woerden onderstaande vragen:

 1. Welke informatie heeft het college over deze teckelfokkerij/fokkerijen?
 2. In hoeverre voldoet de teckelfokkerij wel/niet aan de gemeentelijke verordeningen en vergunningen?
 3. Welke stappen heeft het college ondernomen ten aanzien van deze teckelfokkerij?
 4. Wat is de huidige stand van zaken met de teckelfokkerij en in hoeverre is mogelijk sprake van dierenleed?
 5. Wat ziet het college als mogelijkheden om in te grijpen en een einde te maken aan dit dierenleed, op korte en op langere termijn?

Het antwoord van het college was dat er inmiddels meerdere bestuurlijke maatregelen zijn genomen. Dat er toezicht wordt gehouden en als de vierde maatregel is opgelegd dat dan wordt gekeken wat de volgende maatregel zal zijn. Helaas werd de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de teckel geheel bij de NVWA gelegd. Terwijl de gemeente Woerden toch een dierenwelzijnsnota heeft aangenomen twee jaar geleden. 

update 6 juli: De NVWA deed opnieuw een inval. Kijk dit filmpje met het interview met Coby Franken over de laatste stand van zaken en wat we als Progressief Woerden vinden. Helaas bleek dat de NVWA nog steeds ruim 100 teckels heeft laten zitten. Wij snappen dit niet en gaan opnieuw vragen stellen aan het college.

update 12 juli: vandaag was er een informatief gesprek met de wethouder en betrokken ambtenaren. Er komt binnenkort een persbericht over de stand van zaken en wat de gemeente hierin onderneemt. 

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Update 14 augustus. Samen met Sterk Woerden volgen we de zaak op de voet en stelden opnieuw vragen nadat er weer een inval van de NVWA was geweest.

Lees hieronder de vragen en de antwoorden

Inleiding college: Het moge duidelijk zijn dat wij als college ook begaan zijn met de situatie van de bewuste teckelfokkerij en dierenwelzijn hoog in ons vaandel hebben. Echter is het zo dat zoals u ook aangeeft, de NVWA is het bevoegde bestuursorgaan voor zover het gaat over misstanden ten aanzien van dierenwelzijn. Onze bevoegdheden zijn beperkt tot toezicht op en handhaving van naleving van het geldende bestemmingsplan en de geluidsnormen.

 1. Vraag Wat is er bekend over de inval NVWA jl? Antwoord Voor informatie over de controlebezoeken van de NVWA verwijzen wij u naar de instantie zelf. Wij kunnen u hier geen informatie over verstrekken.
 2. Vraag Wat is er bekend over het aantal teckels en het welzijn van die teckels op dit moment? Antwoord Tijdens ons laatste controlebezoek op 17 juli 2018 waren er op het perceel 102 honden aanwezig. De NVWA ziet toe op het dierenwelzijn van de betreffende honden, over de gesteldheid van de dieren kunnen wij geen uitspraken doen. Zij zijn deskundig op dat gebied.
 3. Vraag Welke bestuurlijke maatregel is nu van kracht? Antwoord De maximale dwangsom uit de last onder dwangsom van 7 september 2018 is verbeurd. Nu de maximale dwangsom verbeurd is, hebben wij een nieuwe sanctie in voorbereiding. Dit houdt in dat wij alle feiten en omstandigheden onderzoeken en een nieuw besluit zullen nemen.
 4. Vraag Wat is tot nu toe het effect? Antwoord De overtreding is tot op heden nog niet beëindigd. De opgelegde sanctie heeft niet het gewenste effect gehad. Vandaar dat wij een nieuwe sanctie in voorbereiding hebben.
 5. Vraag Wat zal de volgende actie zijn van het college als er toch meer dan 20 teckels aanwezig blijken te zijn? En wat is de motivatie om voor deze actie te kiezen? Antwoord Wij hebben een nieuwe sanctie in voorbereiding. Wij zijn nog bezig met het feitenonderzoek. Op basis daarvan zullen wij een afweging maken wat het meest doelmatige middel is om tot het doel te komen om de ongewenste situatie ter plaatse te beëindigen. Dit doel komt overeen met het doel wat ook de NVWA nastreeft . 
 6. Vraag Heeft het college inmiddels kennis van de nota dierenwelzijn waarmee wordt aangegeven dat dierenwelzijn ons als gemeente Woerden ter harte gaat en wat betekent dit uitgangspunt voor het college in relatie tot deze situatie? Is het mogelijk om vanuit dit vastgestelde beleid te handelen in deze situatie? Antwoord Ja. De Nota Dierenwelzijn geeft richting aan de aanpak van lokale vraagstukken rondom dierenwelzijn. Te denken valt aan zaken als faciliteren van bijvoorbeeld een dierenwelzijnsgroep en meldpunt dierenwelzijn Woerden. Handhavende bevoegdheden zijn door de wetgever expliciet voorbehouden aan de NVWA. Daarin brengt de Nota Dierenwelzijn geen verandering.
 7. Vraag Is het mogelijk om na een bestuurlijke dwang opnieuw en hogere dwangsom op te leggen als blijkt dat er weer meer dan 20 honden aanwezig zijn? Antwoord Ja, de hoogte kan op basis van het Handhavingsbeleid Woerden en de onderhavige situatie gemotiveerd door ons worden vastgesteld.
 8. Vraag Welke mogelijkheden zijn er om aanpassingen te maken in het bestemmingsplan of de vergunning om ervoor te zorgen dat de teckelfokkerij moet sluiten? Antwoord Geen. Het perceel in kwestie heeft de bestemming Wonen. Dat houdt in dat bedrijfsmatige activiteiten niet zijn toegestaan zonder ontheffing. Op basis van het Honden en kattenbesluit is gesteld dat indien er meer dan 20 honden worden gehouden, er in beginsel vanuit gegaan wordt dat er per definitie sprake is van een bedrijfsmatig karakter. Het is personen echter niet verboden huisdieren te houden of hobbymatig te fokken. 

Update 29 augustus De beantwoording van kamnervragen van de Partij van de Dieren is binnen. Femke Merel heeft hier lang op moeten wachten en is teleurgesteld over de antwoorden. Veel verwijzingen naar en weinig uitspraken. Wel wordt een beleidsbrief dienrenwelzijn aangekondigd. Lees hier de vragen en antwoorden.

Update 1 september: Er zijn veel signalen dat de teckelfokker nu helemaal verdwenen is. Met teckels. Grote zorg dus om het welzijn van deze dieren. Wij beraden ons op vragen aan het college.

 

Update 6 september: DE signalen worden aan alle kanten bevestigt. Wij doen pogingen om op korte termijn rechtstreeks te vragen wat de stand van zaken is en we gaan op de eerstvolgende raadsvergadering (20 september) kritische raadsvragen stellen.

NB: inmiddels zijn er weer nieuwsberichten: de teckels zijn in Hongarije gered en er is beslag op het huis gelegd. Wordt vervolgd en 20 september is de eerste raad. We beraden ons op de goede vragen. 

Inmiddels ziijn er raadsvragen opgesteld en gesteld. Klik hier voor de tekst

Persbericht 20 september

College heeft teckelfokkers laten ontsnappen

De gemeente heeft kansen om dierenleed te beperken laten liggen in het dossier rondom de teckelfokkers in Woerden. Dat vinden de fracties van Progressief Woerden en Sterk Woerden. Daarom stelden zij hierover nogmaals vragen aan de wethouder.

“Maandenlang hebben de fokkers de opgelegde dwangsommen van de gemeente Woerden genegeerd. In plaats van doorpakken met bestuursdwang, heeft het college rustig afgewacht totdat de fokkers met de honden naar Hongarije konden vertrekken. Ondertussen is van de boetes niks betaald”, stelt Coby Franken van Progressief Woerden. Afgelopen raadsperiode is op initiatief van Sterk Woerden en Progressief Woerden dierenwelzijnsbeleid opgesteld in Woerden. “Het is buitengewoon zonde dat dit beleid niet is gebruikt om deze fokkers harder aan te pakken”, vult Rianne Vrolijk van Sterk Woerden aan.

 

De twee partijen roepen het college op om in toekomstige gevallen assertiever op te treden. Het college heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd deze casus te evalueren met politie en NVWA (Nederlandse voedsel en waren autoriteit) en nog eens goed naar de argumenten te kijken, waarom men niet tot bestuursdwang is overgegaan. De toezegging vinden beide partijen een stap in de goede richting en zij zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van deze evaluatie.

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht