Progressief Woerden stemt voor zon en wind in Woerden

27/01/2023 - ‘Dat gemeenten in Nederland in 2030 voor de helft in de eigen energiebehoefte moeten voorzien, is uitvloeisel van het klimaatakkoord in Parijs. Dat werd destijds als baanbrekend gezien. ‘We moeten stappen zetten om de opwarming van de aarde te stoppen. Dat zijn we aan de volgende generaties verplicht’, aldus Marguerite Boersma.

Op 26 januari stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Woerden over het aanwijzen van zoekgebieden voor wind in Reijerscop en zon in Barwoutswaarder . Progressief Woerden steunt dit voorstel. Zowel zon als wind zijn hard nodig om voldoende duurzame energie grootschalig op te wekken

In 2021 is het besluit al genomen dat Woerden in 2030 de grootschalige energieopwek voor 50% uit zon gaat halen en 50% uit wind. Progressief Woerden sluit de ogen er niet voor dat de inwoners aan de Reijerscop zich grote zorgen maken over de effecten van de turbines voor hun gezondheid en de leefomgeving. Daarom moet er aanvullend onderzoek gedaan worden waarbij gemeente en de bewoners samen kijken hoe de nadelige effecten van de turbines zo goed als mogelijk verkleind worden.

Boersma: “We vinden het belangrijk dat hierna het gebiedsproces gestart wordt waarin onder andere onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de natuur, bodem en waterhuishouding. Ook dringen we aan op een participatieproces waarbij aandacht is voor de zorgen en wensen (en mogelijke oplossingen) van de bewoners, maar waarbij ook verkend wordt wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en de
omwonenden.”

 

In de raadsvergadering van 26 januari is het besluit genomen. Daaraan voorafgaand was er een politieke avond om als partijen het debat te voeren.


Hieronder de spreekteksten van raadslid Marguerite Boersma tijdens de raadsvergadering van 26 januari en daarvoor politieke avond op 19 januari.

Spreektekst Marguerite Boersma bij raadsvergadering 26 januari


Vorige week gaf ik in mijn bijdrage al aan dat het debat van vanavond uitvloeisel is van het destijds baanbrekend genoemde klimaatakkoord van Parijs. De veranderingen in het klimaat zijn niet te ontkennen. Ook in ons land niet. Gelukkig kon deze zomer extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Oude Rijn naar het westen van ons land gepompt worden om verzilting van het grondwater tegen te gaan. Vanmiddag in het AD: neerslagbom zal in de toekomst vaker vallen, eenvoudige maatregelen zijn er niet. Drie dagen geleden bracht de NOS het bericht naar buiten dat er meer felle natuurbranden in Nederland worden verwacht. Die zullen tot evacuaties en het vernietigen van de infrastructuur leiden. En dan hebben
we het niet over de effecten van de klimaatverandering buiten ons land. Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat er maatregelen moeten komen. Daarom ja voor dit collegevoorstel, ondanks de zorgen en weerstand die er bij de inwoners in de Reijerscop en omgeving zijn.

Er is vorige week heel veel over participatie gesproken. Een woord van 12 letters, maar waar volstrekt verschillende verwachtingen bij zijn. Daarom hebben we in onze gemeente in 2021 een participatiekader vastgesteld. Dit kader beschrijft dat de raad vooraf duidelijker de kaders kan aangeven voor participatie in startnotities. De rolverdeling tussen raad en college is vooraf verkend en bepaald. Maar ook inwoners weten dankzij dit kader beter wat zijn van participatie kunnen verwachten en waar zijn invloed en zeggenschap in hebben in het participatietraject. Op basis van dit
kader hoop ik dat juist door het scheppen van duidelijkheid vooraf de inwoners van de Reijerscop niet alleen maar terugkijken naar wat er in de afgelopen periode in hun ogen niet goed is gegaan, maar de kans nemen om aan de hand van de kaders die de raad aan het college meegeeft het gesprek aangaan over de plaatsing van de turbines in hun nabijheid.

Ongeacht waar er turbines geplaats worden, nergens kan dit zonder dat er nadelige effecten zijn. Voor de een telt de gezondheid (terecht) zwaar, de ander vindt ze gewoon spuuglelijk en weer een ander ziet de noodzaak er niet van. Progressief Woerden steunt dit voorstel van het college. Hiermee laten we ook zie dat we verantwoordelijkheid nemen voor eerder gemaakte afspraken. Wij hebben de regie graag zelf in handen en willen niet dat de provincie straks de besluiten voor ons neemt. Daarnaast hebben we echt de overtuiging dat we stappen moeten nemen om de opwarming van de aarde af te remmen. Dat zijn wij tenslotte aan de toekomstige generaties verplicht.

Volledige tekst (inclusief reactie op amendementen en moties

 

Spreektekst politieke avond 19 januari

Dat er iets mis is met het klimaat merken wij ook hier. De natuur is duidelijk van slag en wat Progressief Woerden betreft is er geen tijd te verliezen. Dat zijn wij verplicht aan de generaties na ons, maar ook aan de inwoners van landen die niet welvarend zijn en waarbij droogte en honger, of overstromingen en ziektes steeds meer op de loer liggen. Wij hebben de Deltawerken en het geld om de dijken te versterken om de kans op overstromingen te verkleinen. Gelukkig wonen we niet op een eilandengroep die langzaam door de zee wordt verzwolgen. En natuurlijk zijn de stappen die wij als gemeente Woerden gaan nemen een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, maar maatregelen van alle gemeenten in ons land samen met die van andere landen maken wel degelijk het verschil, al is het volgens ons niet snel genoeg.


Het is geen gemakkelijke stap om in te stemmen met het voorstel van het college om te kiezen voor windturbines in de Reijerscop. Je zal er maar wonen en je grote zorgen maken over de effecten voor jouw leefomgeving. Inderdaad met nu al de hinder van de A12, en wat komt er dan nog bij. Als de meerderheid van de raad volgende week instemt met het voorstel van het college gaat er een participatietraject van start. Dat werd vorige week door een deel van de insprekers als niet serieus weggewuifd, maar volgens mij liggen er kansen. Technieken schrijden voort. Er zijn ondertussen veel
stillere turbines ontwikkeld, zou dit bijvoorbeeld een eis van de bewoners van de Reijerscop kunnen worden voor de daadwerkelijke plaatsing? En het is ondertussen al redelijk gemeengoed dat turbines automatisch stil gaan staan op het moment dat er slagschaduw op de gevel gaat komen. Zo hoorde ik ook van een windmolenpark waar aanwonenden via een app de turbine bij overlast uit kunnen zetten. Dit soort technieken zijn volop in ontwikkeling. Hoewel waarschijnlijk overbodig, wil Progressief Woerden van de wethouder de toezegging dat over alle zorgen van de bewoners van de Reijerscop kan worden gesproken en dat er maximale inspanningen worden gedaan om de vermeende overlast te verminderen. Maar ook de inwoners van Harmelen moeten goed worden meegenomen in de plannen. Ik word aangesproken met vragen over bijvoorbeeld de slagschaduw in de woonwijken, de geluidsoverlast die heel Harmelen gaat krijgen. Ze komen toch bij het dierenasiel? Het lijkt me dat ook voor Harmelen er eerst een goede informatiestroom op gang moet komen.


Nogmaals, Progressief Woerden neemt de zorgen van de bewoners aan de Reijerscop serieus. Er is vorige week een dringend beroep op ons als volksvertegenwoordigers gedaan om hun gezondheid te beschermen. Wat mij betreft zeker, en maximaal. Maar we hebben ook te maken met een opgave voor grootschalige energieopwek. Dat valt nergens te realiseren zonder nadelige effecten die door een deel van de inwoners als bezwaarlijk worden gezien. Ik roep het college dan op om er alles aan te doen om deze effecten straks bij de daadwerkelijke vergunningverlening zo klein als mogelijk te maken. Hoe zuur voor de inwoners van de Reijerscop, wij zullen volgende week instemmen met dit raadsvoorstel. Wij vertegenwoordigen tenslotte de hele gemeente waarvan een niet te verwaarlozen deel van de inwoners inziet dat er ingrijpende maatregelen moeten komen om de toekomst van de generaties na ons veilig te stellen.

Lees de volledige tekst inclusief reactie op amendementen en moties

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht