Oog voor natuur op de Bastions

13/10/2023 - Al een hele tijd maken wij ons als Progressief Woerden sterk voor behoud van natuur op de Bastions aan de Hogewel en Torenwal. In een eerder plan stond dat er overal een nieuwe en strakke beschoeiing moet komen. Daarvoor zouden echter een heleboel bomen en struiken moeten worden gekapt en een prachtig stukje natuur met veel dieren zou ernstig worden verstoord. Al eerder werd daarom door een meerderheid van de raad aangedrongen om op die plek af te zien van grote ingrepen ten behoeve van die beschoeiing. Vanwege de veiligheid (kans op verschuivingen) werd door het college helaas toch doorgezet op de harde beschoeiing. Samen met een aantal natuurorganisaties en met andere fracties hebben we hard gewerkt aan het komen tot een alternatief voorstel dat natuur en veiligheid maximaal borgt. Onze nieuwe ecoloog heeft ons hierbij goed geholpen!

Uiteindelijk is onderstaande motie unaniem aangenomen.
Met dank aan raadslid Marjolein Doorewaard voor haar harde werk achter de schermen.

Motie vreemd - Biotoop Bastions Torenwal en Hogewal intact laten d.m.v. aanpassing van de geplande werkzaamheden aan de bastions

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, gelet op de bespreking van de raadsinformatiebrief ‘Vestingwerk bastions Torenwal en Hogewal’ van januari 2023 op de avonden van 22 juni 2023 en 28 september 2023,
 
constaterende dat:

er op donderdag 5 oktober jl. een constructief gesprek heeft plaatsgevonden tussen de wethouder, de projectleider, de omgevingsmanager, de nieuw aangetrokken senior beleidsadviseur ecologie en vertegenwoordigers van Hart voor Natuur Woerden. Hierbij zijn oplossingsrichtingen en mogelijke constructies besproken. De ecoloog heeft naar aanleiding hiervan een inhoudelijk advies gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden aan de bastions en een korte lijst opgesteld met de overeengekomen uitgangspunten voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden,

overwegende dat:

alle huidige bomen en beplanting op genoemde bastions door de jaren heen een biotoop hebben gevormd, met significante natuurwaarden, waar watervogels, beschermde vleermuizen en andere dieren een schuil-, foerageer- en broedplaats vinden;

verzoekt het college:

1.Het ontwerp van de beschoeiing voor de constructieve veiligheid van de bastions te herzien, in samenwerking met de ecoloog, de gemeente, en natuurgroepen*, en voor verdere detaillering in gesprek te blijven,

2.m.b.t. de werkzaamheden aan de bastions de op 5 oktober overeengekomen uitgangspunten te hanteren,

3.De aangepaste werkzaamheden te laten passen binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld,

4.Bij de werkzaamheden te voldoen aan de zorgplicht m.b.t. de constructieve veiligheid en andere verplichtingen in het kader van de wet Natuurbescherming,

5.In de verdere voorbereiding van de werkzaamheden te streven naar een minimalisering van de kapwerkzaamheden, waardoor een ontheffingsaanvraag Wnb niet nodig zal zijn,

6.waar het nuttig en haalbaar is, te kijken wat er extra mogelijk is voor natuurbehoud, natuurverrijking en het vergroten van de biodiversiteit.

7.Het plan ook met de overige belanghebbenden zoals de RK kerk en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te bespreken.

8.Van deze herziening geen haastklus te maken en indien nodig het budget voor de werkzaamheden naar volgend jaar over te hevelen,

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht