Kritische vragen over regiotaxi en leerlingenvervoer

18/04/2018 - Als je vanwege je beperkingen niet meer zelfstandig kunt reizen is er een regeling om gebruik te maken van vervoer. Dit wordt geregeld door de gemeente. De Gemeente Woerden maakt hierover afspraken met vervoersbedrijven. Een aantal Woerdenaren is hier bijzonder van afhankelijk en het is daarom ook heel vervelend als je niet kunt rekenen op vervoer. En daardoor allerlei gedoe krijgt. Helaas is dit nu opeens heel actueel aan de hand. Sinds de nieuwe aanbesteding van de regiotaxi regent het klachten en ook wij kregen de nodige signalen. Tijd om dit aan te kaarten dus.
Marieke van Noort stelt in de gemeenteraad onderstaande vragen die met behulp van onze fractievolger Saphira Metekohy zijn opgesteld.

Raadsvragen gesteld op 19 april

Sinds enige tijd bereikt onze fractie veel meer zorgwekkende signalen over gemeentelijke vervoersvoorzieningen. Zowel de regiotaxi als het leerlingenvervoer worden naar onze informatie sinds dit jaar uitgevoerd door het Arnhemse bedrijf Willemse de Koning. Sommige mensen die vanwege beperkingen niet meer zelfstandig kunnen reizen zijn voor hun vervoer afhankelijk van deze voorziening om op afspraken te komen, waardoor zij mee kunnen doen aan de samenleving. Ook kinderen die recht hebben op leerlingenvervoer, bijvoorbeeld omdat zij naar het speciaal onderwijs in een andere gemeente gaan, maken gebruik van deze nieuwe aanbieder. 

De meeste signalen die ons bereiken gaan over het veel te laat komen van de vervoerder. Het gaat dan zeker niet over een paar minuten. Signalen over 1 tot 1,5 uur te laat zijn geen uitzondering. Ook zijn er klachten over de bejegening van Woerdenaren die aangewezen zijn op deze voorziening. En er zijn signalen over het niet of slecht communiceren van het bedrijf met de klanten. 

Daarnaast verbazen we ons over het gunnen van de opdracht aan een Arnhems bedrijf, daar waar wij ook in Woerden goede vervoerders hebben. Met het oog op werkgelegenheid (taxichauffeurs), op duurzaamheid (onnodige vervoerskilometers) en op kwaliteit (kennis bij het bedrijf over het Woerdense wegennetwerk) zou een gunning binnen onze eigen gemeente sterk de voorkeur hebben. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Kunt u ons uitleggen hoe het komt dat een Arnhems bedrijf de voorkeur geniet boven Woerdense vervoerders? 
  2. Is er bij de aanbestedingscriteria naast financiƫle overwegingen ook naar aspecten als kwaliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid gekeken? Zo ja, in welke verhouding?
  3. Bent u bekend met de genoemde toename van signalen? 
  4. Zo ja, heeft u hier ook cijfers over en kunt u die met ons delen? 
  5. Bent u het met ons eens dat de stiptheid, de bejegening en de communicatie drastisch en op kort termijn dienen te verbeteren ten behoeve van onze inwoners? 
  6. Zo ja, kunt u ons inzicht geven in de stappen die de gemeente hiertoe zet of gaat zetten? 
  7. Hoe beoordeelt de gemeente of deze stappen afdoende resultaat opleveren?
  8. Indien de verbetering niet snel en/of voldoende optreedt, is er dan een mogelijkheid om het vervoer opnieuw aan te besteden? Welke consequenties heeft dat? 

Namens de fractie van Progressief Woerden,

Marieke van Noort

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht