Inwonersinitiatieven verdienen steun, juist nu!

06/05/2020 - Progressief Woerden krijgt signalen van inwonersinitiatieven dat zij geen bijdrage meer kunnen ontvangen uit het ‘ inwoners initiatieven budget’ , waar zij dit in 2019 nog wel ontvingen. Initiatiefnemers krijgen bij informatievragen te horen dat dit komt omdat er bezuinigd is, en dit is geaccordeerd door de gemeenteraad.

Wij zijn verbaasd en schrikken hier ook van. Wat blijft er over van de mooie beloftes om van Woerden een inclusieve gemeente te maken als een regenboogweek en misschien straks ook het gebarencafe, of een Swing en Doe je Ding feest niet meer zouden kunnen.

Maar misschien hebben we het verkeerd begrepen. Daarom stelden we onderstaande vragen die door het college binnen 30 dagen beantwoord zulllen worden.

  1. Klopt het dat het initiatievenbudget er niet meer is en dat inwoners met eigen initiatieven geen beroep meer kunnen doen op financiële ondersteuning door de gemeente?
  2. Waarom staat nog wel op de website dat er aanvragen ingediend kunnen worden? Zie https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-voor-uw-buurt-straat
  3. Welke initiatieven kunnen nog wel, en welke initiatieven kunnen niet meer een beroep doen op financiële ondersteuning door de gemeente? Op basis van welk afwegingskader gebeurt dat, en welk bestuurlijk mandaat ligt daaraan ten grondslag? 
  4. Tijdens de behandeling voorjaarsnota 2019 heeft Progressief Woerden per aangenomen motie gevraagd wat de consequenties waren van het de niet-gehonoreerde ambities. Eén van die ambities betrof de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken, waar het initiatievenbudget onderdeel van uitmaakte. In de RiB (19r.00822) die uiteindelijk daags voor de begrotingsbehandeling verscheen, staat bij de consequenties: "Door deze ambitie niet te honoreren sluit de gemeente minder goed aan op de behoeften en vragen in het gebied dan anders had gekund door informatie beter te ontsluiten en de koppeling van verschillende organisaties aan elkaar te versterken."  Klopt het dat bovenstaande niet gehonoreerde ambitie 'doorontwikkeling gebiedsgericht werken' de oorzaak is van het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget en daarmee direct als gevolg heeft dat bepaalde inwonersinitiatieven nu geen aanspraak meer kunnen maken op financiële ondersteuning van de gemeente?
  5. Zo ja, is het college het met Progressief Woerden eens dat de gemeenteraad te weinig specifiek is geïnformeerd over de consequenties?
  6. Zo nee, wat is wel de oorzaak van het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget? En op welke manier is de gemeenteraad hierbij betrokken?
  7. Het initiatievenbudget werd onder meer gebruikt voor inwonersinitiatieven die plaatsvinden in het kader van 'iedereen doet mee'. Onder andere het gebarencafé, de regenboogweek en ‘swing en doe je ding’ maakten in 2019 gebruik van het initiatievenbudget. Bovendien zijn in deze Coronacrisis veel inwonersinitiatieven ontstaan waarbij inwoners mede-Woerdenaren helpen om eenzaamheid te bestrijden, sociale contacten te bevorderen of boodschappen te doen. Welke gevolgen heeft het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget voor de routekaart "iedereen doet mee"?
  8. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat door inwoners geïnitieerde activiteiten in het kader van "iedereen doet mee" alsnog doorgang kunnen vinden?
  9. Is het college het met Progressief Woerden eens dat juist in deze coronacrisisis de hartverwarmende inwonersinitiatieven van groot belang zijn en alle steun verdienen?
  10. Zo ja, op welke manier kunnen inwonersinitiatieven die in het kader van de coronacrisis ontstaan rekenen op ondersteuning van de gemeente?

Woerden, 6 mei 2020

Progressief Woerden

Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht