Gemeente blijft investeren in aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

30/10/2019 - Tijdens de begrotingsbehandeling is het voorstel van Progressief Woerden aangenomen te blijven investering in de aanpak kindermishandeling. Fractievoorzitter Marieke van Noort: “Afgelopen jaren is er hard gewerkt om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in te voeren. Dankzij dit budget kunnen we vrijwilligersorganisaties blijven helpen met het signaleren van bijvoorbeeld kindermishandeling. Vrijwilligers zijn de ogen en oren die onveilige situaties kunnen signaleren. Iemand die een kopje koffie drinkt bij een oudere buurtgenoot kan ouderenmishandeling ontdekken als hij of zij weet op welke signalen kan letten. Een sporttrainer kan dat bij een mishandeld kind.” Uiteindelijk steunde de hele raad het voorstel van Progressief Woerden.

Amendement Blijven aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te wijzigen:

De raad besluit

De programmabegroting 2020 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijziging:

1. De lasten van programma 3 structureel te verhogen met € 20.000 voor de opvolging meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

2. Deze lastenverhoging incidenteel voor 2020 te dekken uit het temporiseren van het wegwerken van de achterstanden DIV met twee maanden.

3. De eventuele structurele uitvoering van deze doelstelling mee te nemen in de strategische heroriëntatie.

 

Toelichting

Uit de afdoening motie ‘niet gehonoreerde ambities’ (19R00822) blijkt dat Woerden weliswaar aan de wettelijke taak voldoet, maar geen follow up kan geven na de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die afgelopen jaren is uitgevoerd. Informeel doorvragen bij de wethouder leert ons dat grotere professionele organisaties zelf voor deze follow up kunnen zorgen. Echter bij informele organisaties, basisscholen en onze eigen dienstverleners gaat dit niet vanzelf. Ondergetekenden vinden dat we voor die follow up wel primair verantwoordelijk zijn en wil daarom een deel van het niet gehonoreerde bedrag vrij maken voor deze aanpak. Het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht