Ferm Werk: het begin van de verandering is de erkenning van wat er mis is.

03/06/2015 - Na vele signalen die door clienten werden afgegeven en door oa Progressief Woerden ingebracht bij de gemeenteraad is er nu een rapport verschenen met een verbeterplan. Het rapport onderschrijft alle signalen die wij kregen van onze achterban. In de commissie welzijn benoemde fractieassistent Coby Franken een 6-zaken die naar het idee van Progressief Woerden prioriteit moeten hebben.


Het begin van de verandering is de erkenning van wat er mis is.


Toen wij eind vorig jaar als Progressief Woerden een signaal afgaven over ferm Werk en vroegen om onderzoek was dit de aanloop naar een verbeterplan. Lees hier het volledige plan 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2015/3-juni/20:00/Ferm-Werk-declaratieregeling-Verbeterplan-en-rapportage-Q4/b-15r-00316-rib-verbeterplan-ferm-werk-merged.pdf


Wij hebben toen steeds 3 punten genoemd waar naar ons idee onderzoek gedaan zou moeten worden: Het ging om de bejegening van aanvragers, de doorlooptijden van de aanvragen, de mismatch van de trajecten die niet bijdragen aan vergroten arbeidsmarktkansen.
Naar aanleiding van alle signalen en het beeld dat het rapport schets hebben wij de volgende 6 punten die we willen benadrukken, deels staan ze erin, maar vaak niet expliciet genoeg. 


1. Cultuur en bejegening
Rapport zegt: Personeel niet vakbekwaam, er is veel mismatch voortkomend uit de cultuurverschillen SW en Sociale Zaken. Daarom niet alleen management maar juist ook de basis, het gehele personeelsbestand heeft een traject nodig van training, coaching.


2. Werkprocessen Werk en Inkomen
Uit het rapport: Ferm Werk legt relatief veel maatregelen (sancties) op aan klanten; de gemiddelde hoogte per maatregel is daarentegen laag.  
Een opvallend beeld levert de doorlooptijd van de aanvragen levensonderhoud op: deze is bij Ferm Werk twee keer zo hoog als gemiddeld en neemt toe. En het beeld is dat veel aanvragen al bij de poort worden tegengehouden: 70 % procent lezen we in de kwartaalrapportage.
Tot slot: De fysieke inrichting van de receptie, de ontvangstruimte en het kantoor was onvoldoende gebaseerd op de eisen die een sociale dienst stelt (met name wat betreft privacyaspecten).
Dit klopt precies met het type signalen dat wij vorig jaar kregen. onterecht ervaren sancties, lang wachten en de hoge drempel bij de aanvraag waarbij het gebrek aan privacy een belangrijk aspect is. De vraag is: hoe terecht waren en zijn de sancties en hoeveel nadeel en schade hebben cliƫnten geleden door de problemen bij de afdeling Werk en inkomen door het te snel afwijzen, het niet durven doorpakken met de aanvraag terwijl het wel nodig is. Daarom prioriteit voor project 'Herinrichting Werk en Inkomen. Naast het werken aan efficiency en effectiviteit moet klantvriendelijkheid, waaronder respectvolle houding en oog voor privacy echt benadrukt. Daarnaast lijkt ons goed, dat zolang deze slag nog niet is gemaakt er zeer terughoudend wordt omgegaan met sancties.


3. De toekomstscenario's. Wij vinden dat er terughoudend moet worden omgegaan met het te werk stellen van WWB-ers. Werk moet lonen en WWB-ers moeten niet belemmerd worden met onnodige en niet aansluitende trajecten bij het zelf zoeken van werk. Onze indruk nav de signalen was dat trajecten met teveel activiteiten bij Ferm Werk nogal eens contraproductief waren.


4. Betrokkenheid clienten (raad)  bij het verbeterplan. Opvalt is dat clienten en hun vertegenwoordigers niet zijn betrokken in het onderzoek. Wij vinden dat het clientperspectief wordt meegenomen, betrek cliĆ«nten en clientenraad bij het verbeterplan. En hierop aansluitend: Evaluatief onderzoek van het verbeterplan met criteria die voortkomen uit de grootste knelpunten.


 5. De werkgeversdienstverlening. Hier is geen apart project voor. Terwijl dit juist in de onderzoeksopdracht werd genoemd als onderwerp van onderzoek. ferm Werk zou zich niet alleen in het netwerk van het sociaal domein moeten profileren, maar ook in de regionale arbeidsmartkinititiatieven (Utrechtse werktafel).


6. Nieuwe dienstverlening. De raad heeft meerdere malen aangedrongen op innovatie, er zijn participatiegelden beschikbaar. Daar moet echt voortgang in. Goed dat het als project is opgenomen. Echter bijde criteria missen wij maatwerk. Onlangs kwam de Rotterdamse ombudsman met kritiek op de trajecten van Rotterdam waarbij het wekenlang vegen van straten onderdeel is. De Rotterdamse ombudsman gaf de aanbeveling om te zorgen voor maatwerk bij de invulling van WerkLoont en re-integratietrajecten door op zoek te gaan naar bezigheden die recht doen aan opleiding en ervaring van de uitkeringsgerechtigde. Dat lijken mij mooie criteria ook ook hier op te nemen bij de keuze voor nieuwe dienstverlening.

 

Samenvattend
1. Cultuur en ontwikkelingsplan voor het gehele bedrijf, niet alleen MD
2. Privacy bij de poort en terughoudendheid opleggen sancties
3. Werk moet lonen, WWB-ers zijn er niet voor de omzet Ferm Werk, maar verdienen een premie 
4. Clienten betrekken bij uitvoering verbeterplan en evaluatie
5 Meer uitwerking werkgeversdienstverlening
6. Maatwerk dat recht doet aan het individu als extra criterium bij keuze nieuwe dienstverlening

Als Progressief Woerden zullen wij met name op deze punten de voortgang van het verbeterplan scherp volgen. Wij hopen dat de inwoners die te maken hebben met Ferm Werk ons weten te vinden met hun verhalen over wat er niet goed gaat, maar ook graag over wat er wel goed gaat!

 

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht