Ecologie staat op de agenda!

19/09/2023 - Veel mensen weten niet meer hoeveel weidevogels er waren in de jaren 60, of hoeveel insecten of veldbloemen. Maar als je beseft hoeveel soorten er in de laatste decennia verdwenen zijn, begrijp je ook dat er iets moet gebeuren. Minder soorten betekent minder robuuste ecosystemen, waar wij als mens uiteindelijk ook afhankelijk van zijn.

Het is dus goed dat we in Woerden ecologie en biodiversiteit gaan oppakken, ook in bebouwd gebied. En laten we daar vaart mee maken!

Donderdag 14 september is weer een stap gezet naar meer ecologisch beleid in Woerden. Er komt een programmateam, er komt een ecoloog en we gaan nu echt van start. Progressief Woerden is hier blij mee en heeft ook een aantal extra voorstellen gedaan om al snel concreet wat te doen (motie) en een aanpassing in het voorstel (amendement) zodat we wel zorgen dat ecologische kennis wordt geborgd.

De motie leverde een aantal toezeggingen op en het amendement is aangenomen. Lees hieronder het betoog van Marjolein Doorewaard bij de behandeling van het voorstel.

Wat Progressief Woerden betreft is het heel goed dat het college in Woerden werkt aan ecologiebeleid, zoals ook in het bestuursakkoord staat, en dit onderwerp wil inbedden in de organisatie. Zo kan bij besluitvorming ecologie volwaardig meegewogen worden, waar het nu nog vaak ondergesneeuwd raakt vanwege andere belangen. Uiteindelijk zijn we als mens ook afhankelijk van robuuste ecosystemen, bijvoorbeeld voor voedsel, schoon drinkwater en schone lucht en welbevinden.

Wel vinden we dat het raadsvoorstel meer daadkracht mag uitstralen, en dat er niet pas in 2025 met de uitvoering begonnen wordt. Laten we alvast beginnen met de adviezen die er liggen en het ecologisch beheren van het groen, zodat we niet nog meer biodiversiteit verliezen.

We denken dan aan concrete “no-regret” maatregelingen of laaghangend fruit, zoals minder of gefaseerd maaien, bij aanplant meer kiezen voor inheemse soorten, bomen minder opkronen, het vergroenen van schoolpleinen en bedrijventerreinen, etc.,

Uit de beantwoording van de technische vragen (waarvoor dank) wordt duidelijk dat er sommige plekken al practische maatregelen opgestart zijn, zoals de pilot ecologisch beheer rond de Cattenbroekerplas. Met de motie hopen we dit soort maatregelingen te intensiveren, ervan te leren en waar mogelijk uit te breiden, en roepen we het college op de raad jaarlijks over de voortgang hiervan te rapporteren. (NB: naar aanleiding van de motie met deze oproepen deed de wethouder een aantal toezeggeningen zodat we de motie niet in stemming hoefden te brengen).

Fundamenteler is de vraag of ecologie benaderd zou moeten worden met een focus op soortenmanagement (waarvoor uitgebreid soortenonderzoek nodig is) of juist op het creëren van habitats en verbindingen tussen leefgebieden met het idee dat ecosystemen robuuster worden en allerlei soorten uiteindelijk zullen volgen. Wat ons betreft is de inbreng van een vakdeskundige van belang voor een goede keuze daarin. Vandaar dat we graag eerst een ecoloog willen laten adviseren over een onderzoeksvraag voordat er met een onderzoek begonnen wordt.

Dankzij dit aangenomen amendement worden de passages in de startnotitie zodanig dat de keuze nog open ligt. Ook zal het ecologisch team uiterlijk in de lente van 2024 komen met een plan van aanpak en zal het budget voor onderzoek pas aangesproken worden nadat een onderzoeksvraag met een ecoloog is vastgesteld. 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht