Door met windenergie

13/10/2023 - Progressief Woerden wil dat we ook in Woerden vaart maken met de grootschalige opwek van windenergie, naast zonne-energie. Al eerder is besloten dat we op zoek gaan naar een plek om windmolens te plaatsen. Uit een onderzoek bleek dat de polder Reijerscop daarvoor het meest geschikt zou kunnen zijn.

Op donderdag 12 oktober heeft de raad ingestemd met het starten van het 'gebiedsproces voor grootschalige opwek'. Met dat gebiedsproces wordt een uitgebreid participatieproces opgezet om samen met betrokken inwoners te kijken op welke wijze windmolens daar geplaatst kunnen worden. In dat participatieproces wordt rekening gehouden met veel dingen die voor inwoners van belang zijn. Zoals gezondheidseffecten, ervaren overlast, maar ook voordelen zoals mede-eigenaarschap en delen in de opbrengst.

De discussie hierover roept veel reactie op. We snappen heel goed dat inwoners die in Reijerscop wonen bezorgd zijn en zich laten horen. We weten dat een aantal politieke partijen in Woerden zich stevig laten horen in het debat. Daarom waren het twee uitgebreide besprekingen waarin een heleboel wijzigingsvoorstellen (amendementen en moties) werden ingebracht om het proces te stoppen, vertragen of veranderen. Wij steunen dat niet omdat we de toekomst van onze aarde en onze kinderen te belangrijk vinden.

Lees hieronder de leesteksten van Marguerite Boersma waarin ze uitlegt waarom wij het belangrijk vinden dat we wel doorgaan met dit proces.

Spreektekst politieke avond 23 september

Waar dan ook, windturbines brengen overal voor onrust en zorgen. Zelfs bij het plaatsen van turbines op zee zijn er belanghebbenden die zorgen hebben over de toekomst. Op land gaat het veelal om zorgen over de effecten op de gezondheid. Hiervoor alle begrip, tenslotte is de gezondheid belangrijker dan wat dan ook. Deze zorgen kunnen we en mogen we niet wegwuiven. We moeten ze serieus nemen.  En volgens mij doen we dat ook.

Waarom hebben we het over grootschalige energieopwek? Niet omdat het een luxe is, maar om de klimaatverandering minder hard te laten gaan dan nu. Dus ook uit zorg voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We hebben nu al aan weersextremen zoals forse regenval die voor ondergestroomde huizen en bedrijven zorgen. Dat heeft ook effect op de gezondheid van de getroffenen. Dan hebben we het maar niet over eilandengroepen in bijvoorbeeld de Indische oceaan, die langzaam overlopen en waarbij de bevolking geen geld heeft voor deltawerken of dijkverzwaring.

En daarom is Progressief Woerden voorstander van het plaatsen van windmolens in onze gemeente. Omdat wij verantwoordelijkheid hebben en voelen voor de generaties na ons.  Met die boodschap gingen we de laatste verkiezingen in. Wij dan ook veel geluiden van inwoners die voor de komst van windmolens zijn. Ook uit Harmelen. Sluiten we dan de ogen en oren voor alle zorgen die er leven? Zeker niet. Wij zullen straks de resultaten van het gebiedsproces zorgvuldig wegen en een oordeel vellen.

Feiten

Voor ik verder ga wil ik een aantal feiten benoemen: We hebben het vanavond niet over wel of geen windmolens. Dat besluit is al eerder genomen, net zoals het besluit om de Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied. Nu hebben we het over de kaders voor het gebiedsproces Reijerscop waarvan participatie een belangrijk onderwerp is. Het gebiedsproces moet nog van start gaan.
De zorgen van de bewoners van de Reijerscop worden door het college, wat ons betreft, serieus genomen. In de beantwoording van de inbreng van de bewoners komt het woord rijksnormen 15x voor en onderzoek 57x. Mevrouw Massop wuifde de reactie van het college weg. Maar wij zien dit anders. Veel van de zorgen worden in het gebiedsproces onderzocht of besproken.
Het centraal bureau voor statistiek  heeft in 2021 onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de bouw van nieuwe windmolens.

71% van de inwoners van Nederland is voorstander van de bouw van nieuwe windmolens.
56% hiervan voor de bouw op zowel op land als in zee.
Op het moment dat de windmolens in de eigen leefomgeving komen is het merendeel van de inwoners tegen. Dat is nu ook hier niet anders.

Met het vaststellen van de kaders voor het gebiedsproces Reijerscop
  • Spreken we af hoe de participatie plaats zal vinden
  • Welke onderzoeken in dit gebied worden gedaan
  • en worden de mogelijke initiatiefnemers in kaart gebracht.

De participatie om tot deze startnotitie te komen lijkt een belangrijk onderwerp van discussie te zijn voor een aantal partijen, zo lazen wij in het AD en in de technische vragen over dit onderwerp. Dat snap ik niet zo goed. Want bij welk onderwerp is participatie ingezet om de kaders vast te stellen over hoe de participatie plaats zal vinden. Ik ken er in ieder geval geen. De wijze hoe de participatie vanaf nu gaat plaatsvinden staat uitvoering beschreven en zal zorgvuldig plaatsvinden. Maar voor goede participatie is wel tweerichting verkeer nodig en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en om samen naar oplossingen van knelpunten te zoeken.

Het college stelt voor om van binnen naar buiten te werken. Er worden 6 groepen van belanghebbenden genoemd. De directe buren en de grondeigenaren van het zoekgebied worden het meest intensief betrokken. Met hen wordt in eerste instantie in gesprek gegaan. De focus ligt op persoonlijk en rechtstreeks contact. Daarna komen omwonenden en ondernemers aan bod in een straal van 10x de tiphoogte, waarbij de afstand van 2,5 kilometer wordt aangehouden.  Iedereen die binnen deze straal woont wordt benaderd. Het college zegt toe deze straal eerder ruimer dan krapper te hanteren. De hele kern Harmelen wordt, na overleg met het Dorpsplatform, meegenomen.

Als laatste groep worden de overige inwoners van de gemeente Woerden genoemd. Iedereen die iets wil inbrengen krijgt daar dan ook de ruimte voor.

Progressief Woerden vindt dit een goed raadsvoorstel. Op zorgvuldige wijze wordt zo het gebiedsproces voor de Reijerscop ingegaan. Wie wil kan meepraten. Laten we snel aan de slag gaan zodat de direct belanghebbenden niet onnodig lang hoeven te wachten op besluitvorming voor ontwikkelingen in hun achtertuin.

 

Spreektekst Raadsvergadering 12 oktober

Ik denk dat het standpunt van Progressief Woerden over dit gebiedsproces duidelijk is verwoord tijdens de politieke avond van 21 september. Het heeft dan ook geen zin om alle punten te herhalen waarom wij instemmen met dit voorstel van het college. Wel één hele principiële:

Wij voelen een verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen het grondgebied en de inwoners van onze gemeente. Dat is bevestigd door de zorgelijke klimaatscenario’s van het KNMI die onlangs zijn verschenen. We moeten ons voorbereiden op zwaardere weersextremen, aldus het KNMI. Wij zullen het dan maar niet over de materiele- en gezondheidsschade hebben.

Ik denk dat het hoog tijd is om nu aan de slag te gaan met het gebiedsproces. Als dit in de lucht blijft hangen zitten de bewoners van de Reijerscop nog langer in onzekerheid over wat er gaat gebeuren en onder welke voorwaarden en garanties. Garanties die je nooit voor 100% kunt geven, zeker als het om de gezondheid gaat. Wie van ons heeft tenslotte de zekerheid dat hij of zij geen gezondheidsschade ondervindt door externe factoren zoals door de leefomgeving. Denk maar aan verkeer, vuurwerk, armoede of langdurige stress. Deze gezondheidsrisico’s zijn misschien wel van dezelfde omvang.

Over de windmolens en het beperken van de aantoonbare gezondheidsschade wordt gelukkig onderzoek gedaan, waaronder door het RIVM en dat onderzoek telt straks mee in het definitieve besluit over de windmolens.

Het zal niemand verbazen dat Progressief Woerden geen steun geeft aan de moties en amendementen. Wel steun aan het raadsvoorstel startnotitie gebiedsproces Reijerscop.

 

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht