De volgende stap naar grootschalige opwek duurzame energie

20/01/2023 - Er ligt nu een raadsvoorstel waarin het eerder genomen besluit om uit te zoeken wat de beste plek is voor windmolens is uitgewerkt. Progressief Woerden is blij met de heldere afweging en het voorstel. Dit is weer een goede stap in de richting van het bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem en ook het nemen van verantwoordelijkheid als gemeente.

In de raadsvergadering van 26 januari wordt het besluit genomen. Daaraan voorafgaand was er een politieke avond om als partijen het debat te voeren.

Hieronder de spreekteksten van raadslid Marguerite Boersma tijdens de raadsvergadering van 26 januari en daarvoor politieke avond op 19 januari.

Spreektekst Marguerite Boersma bij raadsvergadering 26 januari


Vorige week gaf ik in mijn bijdrage al aan dat het debat van vanavond uitvloeisel is van het destijds baanbrekend genoemde klimaatakkoord van Parijs. De veranderingen in het klimaat zijn niet te ontkennen. Ook in ons land niet. Gelukkig kon deze zomer extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Oude Rijn naar het westen van ons land gepompt worden om verzilting van het grondwater tegen te gaan. Vanmiddag in het AD: neerslagbom zal in de toekomst vaker vallen, eenvoudige maatregelen zijn er niet. Drie dagen geleden bracht de NOS het bericht naar buiten dat er meer felle natuurbranden in Nederland worden verwacht. Die zullen tot evacuaties en het vernietigen van de infrastructuur leiden. En dan hebben
we het niet over de effecten van de klimaatverandering buiten ons land. Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat er maatregelen moeten komen. Daarom ja voor dit collegevoorstel, ondanks de zorgen en weerstand die er bij de inwoners in de Reijerscop en omgeving zijn.

Er is vorige week heel veel over participatie gesproken. Een woord van 12 letters, maar waar volstrekt verschillende verwachtingen bij zijn. Daarom hebben we in onze gemeente in 2021 een participatiekader vastgesteld. Dit kader beschrijft dat de raad vooraf duidelijker de kaders kan aangeven voor participatie in startnotities. De rolverdeling tussen raad en college is vooraf verkend en bepaald. Maar ook inwoners weten dankzij dit kader beter wat zijn van participatie kunnen verwachten en waar zijn invloed en zeggenschap in hebben in het participatietraject. Op basis van dit
kader hoop ik dat juist door het scheppen van duidelijkheid vooraf de inwoners van de Reijerscop niet alleen maar terugkijken naar wat er in de afgelopen periode in hun ogen niet goed is gegaan, maar de kans nemen om aan de hand van de kaders die de raad aan het college meegeeft het gesprek aangaan over de plaatsing van de turbines in hun nabijheid.

Ongeacht waar er turbines geplaats worden, nergens kan dit zonder dat er nadelige effecten zijn. Voor de een telt de gezondheid (terecht) zwaar, de ander vindt ze gewoon spuuglelijk en weer een ander ziet de noodzaak er niet van. Progressief Woerden steunt dit voorstel van het college. Hiermee laten we ook zie dat we verantwoordelijkheid nemen voor eerder gemaakte afspraken. Wij hebben de regie graag zelf in handen en willen niet dat de provincie straks de besluiten voor ons neemt. Daarnaast hebben we echt de overtuiging dat we stappen moeten nemen om de opwarming van de aarde af te remmen. Dat zijn wij tenslotte aan de toekomstige generaties verplicht.

Volledige tekst (inclusief reactie op amendementen en moties

 

Spreektekst politieke avond 19 januari

Dat er iets mis is met het klimaat merken wij ook hier. De natuur is duidelijk van slag en wat Progressief Woerden betreft is er geen tijd te verliezen. Dat zijn wij verplicht aan de generaties na ons, maar ook aan de inwoners van landen die niet welvarend zijn en waarbij droogte en honger, of overstromingen en ziektes steeds meer op de loer liggen. Wij hebben de Deltawerken en het geld om de dijken te versterken om de kans op overstromingen te verkleinen. Gelukkig wonen we niet op een eilandengroep die langzaam door de zee wordt verzwolgen. En natuurlijk zijn de stappen die wij als gemeente Woerden gaan nemen een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, maar maatregelen van alle gemeenten in ons land samen met die van andere landen maken wel degelijk het verschil, al is het volgens ons niet snel genoeg.


Het klimaatakkoord van Parijs werd destijds als een succes bestempeld. Het feit dat wij in 2030 voor de helft in de eigen energievoorziening moeten zorgen is uitvloeisel van de afspraken uit Parijs. Wij staan dan ook nog steeds achter het besluit dat we in Woerden met grootschalige projecten 76-88 GWh gaan opwekken, voor de helft uit zon en voor de helft uit wind. Zon en wind is geen luxe keuze, we hebben deze combinatie nodig om aan de opgave te voldoen. Die keuze hebben we dan ook in 2021 gemaakt. En over de keuze voor de periode na 2030 moeten we het dan over een tijd nog hebben.


Het is geen gemakkelijke stap om in te stemmen met het voorstel van het college om te kiezen voor windturbines in de Reijerscop. Je zal er maar wonen en je grote zorgen maken over de effecten voor jouw leefomgeving. Inderdaad met nu al de hinder van de A12, en wat komt er dan nog bij. Als de meerderheid van de raad volgende week instemt met het voorstel van het college gaat er een participatietraject van start. Dat werd vorige week door een deel van de insprekers als niet serieus weggewuifd, maar volgens mij liggen er kansen. Technieken schrijden voort. Er zijn ondertussen veel
stillere turbines ontwikkeld, zou dit bijvoorbeeld een eis van de bewoners van de Reijerscop kunnen worden voor de daadwerkelijke plaatsing? En het is ondertussen al redelijk gemeengoed dat turbines automatisch stil gaan staan op het moment dat er slagschaduw op de gevel gaat komen. Zo hoorde ik ook van een windmolenpark waar aanwonenden via een app de turbine bij overlast uit kunnen zetten. Dit soort technieken zijn volop in ontwikkeling. Hoewel waarschijnlijk overbodig, wil Progressief Woerden van de wethouder de toezegging dat over alle zorgen van de bewoners van de Reijerscop kan worden gesproken en dat er maximale inspanningen worden gedaan om de vermeende overlast te verminderen. Maar ook de inwoners van Harmelen moeten goed worden meegenomen in de plannen. Ik word aangesproken met vragen over bijvoorbeeld de slagschaduw in de woonwijken, de geluidsoverlast die heel Harmelen gaat krijgen. Ze komen toch bij het dierenasiel? Het lijkt me dat ook voor Harmelen er eerst een goede informatiestroom op gang moet komen.

Vorige week hebben we twee insprekers gehoord die staan te popelen om in Barwoutswaarder grootschalige zon aan te leggen. De omgeving is meegenomen in de plannen en er lijken geen bezwaren. Nu de vergunningverlening nog. Wat zijn de mogelijkheden om hier een versnelling in aan te brengen? In 1 klap is dan 25% van de energie opwek met zon gerealiseerd. Heel erg laaghangend fruit in een oude boomgaard.

Het amendement van de VVD om de gebiedskeuze voor grootschalige windenergie vooraf te laten gaan door een participatietraject waarin onder andere het draagvlak voor de plaatsing van windturbines wordt onderzocht snappen wij niet. Even makkelijk gezegd: de inwoners van de Reijerscop en Harmelen zullen aangeven dat de turbines in Barwoutswaarder moeten komen, de aanwonenden van Barwoutswaarder en Molenvliet zien de Reijerscop vast meer zitten. Dit wekt volgens Progressief Woerden alleen maar vertraging, polarisatie en frustratie op. De VVD ziet in ieder geval windenergie niet zitten en zet in op een kernreactor. Dat is voor 2030 echt geen serieus alternatief voor het geval daar wel draagvlak voor zou zijn. Lijst van de Does heeft ook haar naam aan dit amendement verbonden, maar wil ook geen enkele windmolen. Op welke wijze willen beide
partijen dan beweren participatie serieus te nemen? Ongeacht of de Reijerscop of de Barwoutswaarder als keuze voor windenergie uit deze participatie komt, zij stemmen toch tegen. Of erkennen beide partijen dat wind toch noodzakelijke is om voor 2030 voor 50% in de eigen energievoorziening te voldoen? Tenslotte hebben we het niet over de of-vraag, maar over de waar-vraag. Wij zien dit amendement alleen als een vertragingstactiek waarbij de kans aanwezig is dat de provincie de regie in handen neemt. Wij vinden dat we zelf de voorwaarden voor de plaatsing van de turbines stellen en dit niet uit handen aan de provincie geven omdat er vertraging in de gebiedskeuze optreedt. Dan hebben we ook niets meer te zeggen over bijvoorbeeld een strengere afstandsnorm dan die er nu landelijk van toepassing is.


Nogmaals, Progressief Woerden neemt de zorgen van de bewoners aan de Reijerscop serieus. Er is vorige week een dringend beroep op ons als volksvertegenwoordigers gedaan om hun gezondheid te beschermen. Wat mij betreft zeker, en maximaal. Maar we hebben ook te maken met een opgave voor grootschalige energieopwek. Dat valt nergens te realiseren zonder nadelige effecten die door een deel van de inwoners als bezwaarlijk worden gezien. Ik roep het college dan op om er alles aan te doen om deze effecten straks bij de daadwerkelijke vergunningverlening zo klein als mogelijk te maken. Hoe zuur voor de inwoners van de Reijerscop, wij zullen volgende week instemmen met dit raadsvoorstel. Wij vertegenwoordigen tenslotte de hele gemeente waarvan een niet te verwaarlozen deel van de inwoners inziet dat er ingrijpende maatregelen moeten komen om de toekomst van de generaties na ons veilig te stellen.

Deel dit artikel


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Nieuwsoverzicht