Bomen in Beeld

12/03/2019 - Bomen zijn voor Progressief Woerden belangrijk. Er is veel onrust over bomenkap. Er is ook een afspraak dat bomen die gekapt worden herplant worden. Het is vaak helemaal niet duidelijk waarom er bomen worden gekapt en veel vragen van inwoners hoe die bomen worden vervangen. Daarom dienden wij samen met een aantal andere partijen (Inwonersbelangen, fractie Bakker, SP, VVD, Sterk Woerden) een motie in om het college op te roepen meer inzicht te geven. De motie is inmiddels met meerderheid aangenomen.

De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 7 maart 2019,

constaterende dat:

1. In 2017 de raad al heeft gesproken over extra 1000 bomen in Woerden;

2. In 2018 het college het aantal bomen wilde reduceren tot 27.500 (-2.500);

3. Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2018 door middel van een amendement met raadsbrede steun de ondergrens van 30.000 bomen is benoemd met een scenario van 1.000 extra bomen;

4. Eind 2018 Inwonersbelangen vragen heeft gesteld over waarom de vele bomen die gezond zijn verdwenen;

5. Er tot op de dag van vandaag volop bomen worden gekapt, waarvan bij een belangrijk deel van de gekapte bomen grote twijfels zijn over de noodzaak hiervan;

6. Er een amendement Sfeerbeeld bomen Singel aangenomen is, dat losstaat van een nog vast te stellen integrale visie over het groen in Woerden.

 

van oordeel dat:

1. De grootschalige kap van bomen zonder aantoonbare noodzaak moet stoppen;

2. Gezien de urgentie van de snelheid waarmee bomen verdwijnen de raad zijn kaderstellende en controlerende taak op dit dossier maximaal moet inzetten;

3. Voor het komende half jaar de raad maandelijks geïnformeerd moet worden over de te kappen bomen, de reden van kap en het plan voor herplant ervan.

verzoekt het College om:

1. Een overzicht te geven van de locaties en het aantal bomen die sinds 1 november 2018 zijn gekapt, de reden van kap en het plan voor herplant.

2. Elk jaar voorafgaand aan het ‘kapseizoen’ de raad te voorzien van informatie over plannen van kap en herplant.

3. Het bomenbeheerplan voor 1 juli aan de raad voor te leggen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht