Begroting 2018 - Iedereen doet mee

02/11/2018 - In de voorliggende begroting missen we echt op heel veel plekken aandacht voor inclusie (Iedereen doet mee). Juist in de openbare ruimte, het wonen, cultuur, veiligheidsbeleid, daar moeten we zorgen dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten wegens geaardheid, gender, beperking, leefstijl, overtuiging, kleur, leeftijd, klasse en andere persoonlijke kenmerken. Met een amendement dat door alle andere fracties is ondertekend borgen we dit in de plannen voor de komende tijd.

Op dit moment behandelt de gemeenteraad de begroting 2018. Progressief Woerden kijkt als oppositiepartij constructief en kritisch naar alle voornemens en uitgangspunten. Op een aantal thema's willen we een ander of tegengeluid laten horen.

Amendement “Iedereen doet mee”

Ondergetekenden stellen voor om beslispunt 1 aan te vullen met het volgende:
In elk programma is “iedereen doet mee” een van de uitgangspunten van het beleid en de beleidsuitvoering, een gesprekspunt bij opdrachtgeverschap, bij samenwerking met (maatschappelijke) organisaties en in alle participatieprocessen


Toelichting:
In de programmabegroting Sociaal Domein is aangegeven dat het college en raad samen met de inwoners werken aan een Woerden waar iedereen meedoet in het maatschappelijk en economisch proces. Dit is integraal onderdeel van het beleid. Dit is een bevestiging van hetgeen ook bij het  vaststellen van de routekaart inclusie is gesteld:  inclusie in Woerden betekent dat iedereen meedoet en dat dat onderdeel dient te zijn van alle beleidsterreinen.
In Woerden mag een beperking, leeftijd, leefstijl, levensovertuiging, geaardheid, gender, huidskleur, cultuur of welk persoonskenmerk dan ook nooit een reden zijn voor uitsluiting, belemmeringen moeten worden vermeden of weggenomen.
“Iedereen doet mee” lijkt vanzelfsprekend maar vraagt om te beginnen wel expliciet aandacht op alle gebieden. In de doelenboom zijn vele resultaten en maatschappelijke effecten opgenomen, maar is niet altijd duidelijk hoe ‘iedereen doet mee’ onderdeel uitmaakt van het beleid. Door ook per programma nadruk te leggen willen wij de bewustwording verhogen. Bij het beleid en beleidsuitvoering, waaronder opdrachtgeverschap en participatie. Daarom willen we nader expliciteren dat in ieder programma een van de uitgangspunten is “iedereen doet mee” opdat het uiteindelijk inderdaad vanzelfsprekend is dat iedereen in Woerden mee kan doen, altijd.


Op een aantal gebieden is de gemeente zelf de uitvoerder (dienstverlening, openbare ruimte, etc) en kan dan zelf zorgen dat “iedereen doet mee” wordt geborgd. In sommige gevallen is de gemeente opdrachtgever en in dat geval zal “iedereen doet mee” als een van de criteria meegenomen moeten worden in de gesprekken en afspraken. In andere gevallen is de gemeente een facilitator of ondersteuner of komt samen met inwoners, organisaties en allerlei groeperingen uit Woerden in een participatieproces tot een bijvoorbeeld een visie en dan is “iedereen doet mee” uiteraard een aandachtspunt.
 

Lees ook Coby's blog Iedereen doet mee

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht