Begroting 2018 - Afval scheiden kan nog beter

01/11/2018 - Afval is een actueel thema dat veel inwoners bezighoudt. Steeds meer Woerdenaren scheiden hun afval en doen hun best zo bij te dragen aan duurzaamheid en een beter milieu. Toch zijn er ook situaties waarin dit nog steeds lastig (bijvoorbeeld bij hoogbouw) is en er is ook nog wel wat winst te behalen als het gaat om papier en specifiek om luiers.

Op dit moment behandelt de gemeenteraad de begroting 2018. Progressief Woerden kijkt als oppositiepartij constructief en kritisch naar alle voornemens en uitgangspunten. Op een aantal thema's willen we een ander of tegengeluid laten horen.

Samen met D66 en Christen Unie/ SGP dienden we daarom deze motie in die inmiddels met grote steun is aangenomen.

Motie betere afvalscheiding

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018,

Constaterende dat:

 1. Het rijk verwacht dat in 2020 75% van het afval gescheiden wordt aangeboden;
 2. Dat wordt vertaald naar 100 kilo restafval in 2020;
 3. De inspanning ‘Betere aanpak gft-inzameling’ zoals in de begroting 2019-2022 staat verwoord niet erg concreet is;
 4. In 2012 onderzoek is gedaan naar het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal in Woerden, maar dat de toenmalige verwerkingsmethode ter discussie stond;
 5. Er inmiddels nieuwe technieken zijn die het scheiden van luiers en
 6. incontinentiemateriaal aantrekkelijker maken;
 7. Er nog niet in heel Woerden papier huis-aan-huis wordt opgehaald, bijvoorbeeld (niet) binnen de Singel.

Overwegende dat:

 1. 35% van het restafval in Woerden nog steeds bestaat uit gft;
 2. 5-8% van het restafval in Nederland uit luiers en incontinentiemateriaal bestaat;
 3. Het scheiden van gft in met name de hoogbouw niet aantrekkelijk is;
 4. Er verschillende manieren zijn om afvalscheiding in hoogbouw aantrekkelijker te
 5. maken en dat hiervoor een pilot loopt op de Van Slingelandtlanen;
 6. Er ook goede voorbeelden zijn van gft-inzameling in hoogbouw in Woerden;
 7. De raad in 2016 unaniem een amendement heeft aangenomen waarin het college werd opgedragen afvalscheiding bij ondergrondse inzameling te stimuleren met extra maatregelen;
 8. Door middel van het beter scheiden van met gft, luiers en incontinentiemateriaal en papier Woerden haar scheidingspercentage flink kan verhogen.

Verzoekt het college:

 1. Actief contact te zoeken met vve’s en GroenWest om deze te activeren het voor hun bewoners van met name hoogbouw makkelijker te maken hun gft-afval gescheiden aan te bieden en de uitkomsten van de pilot op de Van Slingelandtlanen hierbij te betrekken;
 2. De haalbaarheid van het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal voor de gemeente Woerden (opnieuw) te onderzoeken en de financiële en praktische gevolgen in kaart te brengen;
 3. Toe te werken naar een situatie waarin voor heel Woerden het papier huis-aan- huis wordt opgehaald, waar mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties of scholen;

Voor 1 april 2019 zijn bevindingen aan de raad terug te koppelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tom Boersma, D66 Woerden

Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP

Jelmer Vierstra, Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht