Als je haar maar goed zit - spreektekst Progressief Woerden over signalen Ferm Werk

05/12/2014 - Daar lijkt het soms om te gaan bij Ferm Werk. Opmerkingen over kleding en haarstijl. Intimiderende vraagstelling. Veel te lange procedures. Fouten die worden gemaakt en niet hersteld.

Begin dit jaar is op aandringen van oa Progressief Woerden een ambtelijk onderzoek gedaan naar de signalen begin dit jaar. De voorliggende verkenning is hiervan het resultaat.
Geen verhaal om blij van te worden, de signalen liegen er niet om, echter, volgens de verkenning is sprake van een verbetering.
Opnieuw op aandringen van Progressief Woerden is deze verkenning nu geagendeerd want helaas bereiken ons alleen maar meer signalen via diverse kanalen met klachten over de benaderingswijze en de slechte afhandeling van aanvragen.

Vorige maand werd het beleidsplan sociaal domein aangenomen door de raad. Eigen regie bij de inwoner, intergraal, respect voor de mens, op maat op basis van persoonlijke omstandigheden. Een beleid dat terecht wordt uitgedragen, om trots op te zijn.

Daarom is het belangrijk dat ook de uitvoering van het onderdeel Werk en Inkomen verloopt volgens de beleidsuitgangspunten van de gemeente Woerden.

Twee sprekers hebben vanavond hun nek uitgestoken en hun persoonlijke (slechte) ervaringen met Ferm Werk verteld. 

Via allerlei kanalen bereiken ons helaas ook steeds veel te veel signalen.
Maandenlang zonder uitkering, mensen die het gevoel hebben gedwongen te worden om dwangarbeid te verrichten die absoluut niet aansluit op de competenties, onredelijke eisen met betrekking tot tijden voor mensen met zorgtaken, fysiek zwaar werk voor mensen met een fysieke beperking, zonder waarschuwing fors korten op de uitkering, het meteen via een incassobureau terugvorderen van voorschotten bij mensen zonder een cent te makken. 

Ferm Werk wil natuurlijk effici├źnt omgaan met de middelen, maar op deze manier kost het alleen maar meer. De stoelen op de gang bij de Rawb zitten vol, de sociaal raadslieden hebben hun handen vol. Mondige inwoners gaan hun recht halen en zoeken rechtsbijstand, hiermee ontstaan langdurige en dure juridische procedures. Minder mondige inwoners raken dieper in schulden en verder af van de arbeidsmarkt en moeten terugvallen op de sociaal makelaars en andere professionele hulp. Wat kost dat wel niet!

 En dat alles maakt dat we dit echt serieus moeten nemen. Dit zijn geen incidenten meer, dit is structureel.

Wij als raad hebben onze bevoegdheden gedelegeerd aan de GR, maar gelukkig zit onze wethouder in het dagelijks bestuur.
En hier is het tijd dat het bestuur gaat ingrijpen en er een gedegen onafhankelijk onderzoek komt waar een concreet verbeteringsplan uit komt.
Inmiddels hebben we bericht gekregen over aanstaand ontslag directeur waarin wordt gemeld dat er een onderzoek komt naar de constructie wat moet leiden tot advies ten aanzien van de topstructuur.
Daar willen wij graag de werkwijze, de benaderingswijze, de gang van zaken, de kwaliteit van de trajecten en de procedures aan toevoegen.

Daarom dringen wij aan op een onafhankelijk en compleet onderzoek te doen naar:
- het functioneren van Ferm Werk wat betreft de bedrijfscultuur die moet passen in het uitgangspunt van een respectvolle benadering van werkzoekenden
- De afhandeling van de aanvragen om bijstand (tijdpad, procedures)
- De kwaliteit van de reïntegratietrajecten en wat criteria zijn voor passende trajecten op maat voor verschillende type Werkzoekenden
- Het nut en noodzaak van het inrichten onafhankelijke klachtenfunctie.
- De ervaringen met en de kwaliteit van de intake en in hoeverre de werkwijze Woerdenwijzer daadwerkelijk leidend is in de werkwijze van Ferm Werk

Daarnaast nemen we graag de suggestie over van FNV Lokaal om te kijken naar de mogelijkheid van clientvertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen.


Graag horen wij de mening van andere partijen en reactie wethouder

 

Noot: ondanks de uitgesproken zorg van vrijwel alle partijen over de gang van zaken kreeg ons voorstel tot onderzoek onvoldoende bijval. Wel is toegezegd dat naar aanleiding van de signalennota een herstelplan wordt gemaakt. Bovendien werd nog eens bekrachtigd dat alle signalen door de wethouder en Ferm Werk hoog opgenomen worden.

Inmiddels heeft Progressief Woerden naar aanleiding van de commissievergadering nog meer berichten binnengekregen met klachten en signalen. Reden voor ons om het verbeterplan scherp te volgen. Bovendien zal begin 2015 de Dienstverleningsovereenkomst met Ferm Werk worden besproken. Ook hier zullen we kijken naar goede KPI's om de manier van behandeling, de klachtenfunctie, de kwaliteit trajecten etc te meten en verbeteren.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht