Woerden en burgerparticipatie

Geschreven door Progressief Woerden op 29 maart 2009

Progressief Woerden heeft het wijkgericht werken en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Eén van de speerpunten in ons coalitieprogramma is het wijkgericht werken.

Progressief Woerden heeft het wijkgericht werken en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Eén van de speerpunten in ons coalitieprogramma is het wijkgericht werken.

In het coalitie programma staat: “Wijkgericht werken is een uitstekend instrument om gemeente en burger dichter bij elkaar te brengen. Doel van het wijkgericht werken is bevorderen van de Leefbaarheid en de sociale cohesie.

- Bij de evaluatie van wijkgericht werken zal een aantal keuzes worden gemaakt over de verdere ontwikkeling. Op korte termijn moet worden gewerkt aan een aantal condities:

- In 2006 krijgt de juridische status van de wijkplatforms vorm.- De budgetten: streven naar een werkbudget naast ondersteuning door consulenten. Het gaat om een beperkt budget, waarmee op basis van werkplannen per wijk activiteiten worden uitgevoerd. Van daaruit worden stappen verder gezet, afhankelijk van de ontwikkeling van het wijkplatform.In komende fase zullen op basis van goede plannen die door de raad worden geaccoordeerd, vervolgstappen in het wijkgericht werken worden gezet. Fysiek onderhoud in de openbare ruimte blijft een taak die de gemeentelijke organisatie doelmatig moet kunnen uitvoeren, zo mogelijk geprioriteerd in overleg met de wijk.” Inmiddels wordt wijkgericht werken getuige het rondetafelgesprek van 8 februari jl. vertaald als het werk van de wijk- en dorpsplatforms. Dit rondetafelgesprek was vooral bedoeld om aan de hand van het evaluatierapport een nieuwe beleidsnotitie op te stellen. Een uitgelezen kans voor de verschillende wijk- en dorpsplatforms om input te geven aan de raad om deze beleidsnotitie op te stellen. Voorafgaand aan het Rondetafel gesprek had ik met de gemeenteambtenaren afgesproken om vooral eerst met de belanghebbende in gesprek te gaan alvorens een notie op te stellen. In deze volgorde is alles nog open en sta je als burger (wijk- en dorpsplatforms) zelf aan het roer bij het maken van nieuw beleid. Helaas werd er tijdens het Rondetafel gesprek vooral niet gesproken over de kansen die deze nieuwe wijze van vergaderen van de raad met zich meebrengt. Ook de positie en de rol van de wijk- en dorpsplatforms is op de avond niet aan de orde geweest. Ook dit is een gemiste kans. Was het dan allemaal zo slecht? Nee. Wat duidelijk is dat de wijk- en dorpsplatforms zichzelf een belangrijke rol toedichten in het politieke krachtenspel in Woerden. Ze zien zich als bemiddelaar, belangenbehartiger, waarschuwer en als platform die een positie heeft. Dit laatste is nog onduidelijk. Wat is nu de positie van de wijk- en dorpsplatforms? Ze hebben inmiddels een formele status, maar dat zegt nog weinig over de echte status die ze hebben. Dit moet in de nieuwe beleidsnotitie naar voren komen. Kortom de nieuwe beleidsnotitie gaat belangrijk worden voor de wijk- en dorpsplatforms! Het huidige beleidskader loopt af. Er zal dus een nieuw beleidskader afgesproken moeten worden. Hierbij wil ik de wijk- en dorpsplatforms dan ook oproepen om vooral gebruik te maken van de geboden mogelijk om de komende weken input te leveren. Op basis van de input zal een nieuw voorstel aan de raad gedaan worden om nieuw beleid vast te stellen. Progressief Woerden heeft veel energie gestoken in het effectueren van burgerparticipatie en wil de wijk- en dorpsplatforms dan ook die mogelijkheid bieden. Dus wijk- en dorpsplatforms pak die kans en zorg voor goede input! Gerard van der Lit


Deel dit artikel