Wat vindt Progressief Woerden van Ferm Werk

Geschreven door Progressief Woerden op 7 juli 2018

We zijn ruim drie jaar verder nadat we in 2014/ 2015 aan de bel trokken vanwege misstanden bij Ferm Werk. Er is veel gebeurd sinds die tijd en we zijn er nog niet. Helaas nog steeds signalen en klachten, maar wij kiezen bewust een andere toon. Waarom we dat denken te willen en moeten doen lees je in deze blog.

Ruim drie jaar geleden trok Progressief Woerden aan de bel in de gemeenteraad over Ferm Werk. 

Vele signalen, verhalen, klachten bereikten ons. Die gingen over de procedures die te lang duurden, de trajecten die werkzoekenden kregen die niet aansloten en vooral de bejegening. Woorden als respectloos, bang voor, etc werden genoemd. De signalen kwamen van individuen en van maatschappelijke organisaties. We hebben zowel achter de schermen als publiekelijk alles in stelling gezet om Ferm Werk te bewegen hier wat aan te doen. In de raadsvergadering kwamen clienten inspreken, achter de schermen werden de verhalen (met toestemming) gedeeld met het college en de top van Ferm Werk om oplossingen te zoeken en te leren wat er mis was. Lees hiervoor ook onze eerdere berichtgeving:

Er is veel gebeurd sinds die tijd. Er zijn wisselingen geweest in de top van Ferm Werk, er is een reorganisatie geweest rond de inrichting van intake en vervolgtrajecten, en het belangrijkste is dat er een cultuurveranderingstraject is ingezet gebaseerd op een andere visie. Een visie die uitgaat van de mens, van maatwerk, van vertrouwen, van iedereen doet mee. Termen als niet-willers en granieten bestand willen we niet meer horen.

We hebben nu eenmaal te dealen met een participatiewet waarin zaken staan die in onze ogen veel te ver gaan (boeteregime, tegenprestatie). We zien ook dat Ferm Werk de randen van de participatiewet opzoekt om ondanks deze repressieve wet toch de eigen positieve visie te kunnen volgen.

Is daarmee nu alles opgelost en is Ferm Werk nu veranderd in een werkelijk sociale voorziening? Nee, helaas niet. Ook wij horen nog steeds verhalen van clienten die zich onheus behandeld voelen en grote weerstand soms om in contact te gaan met Ferm Werk. Deels zijn verhalen ook nog gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Beelden zijn hardnekkig. En deels zijn de ervaringen ook nu nog niet altijd positief. De cultuurverandering die aan de top is ingezet moet nog veel meer ‘indalen’. Oude patronen en denkbeelden zijn er nog steeds. Maar de richting is absoluut de goede kant op en wij hebben daar wel vertrouwen in.

Ik wil inzoomen op de drie type signalen die indertijd voor ons aanleiding waren om aan de bel te trekken en kijken waar we nu staan:

  1. Procedures. De klachten hadden vooral te maken met de lengte van de wachttijden en ook met de communicatie over de procedures op zich. Het was een hele klus om als client van Ferm Werk er achter te komen hoe en waar en bij wie je terecht moest. Op dit moment lijken de wachttijden goed onder controle te zijn. Een aanmelding leidt binnen twee weken tot een eerste contact, en zelfs dat vindt het team van de ‘Poort’ zoals de centrale ingang van Ferm Werk heet nog te lang. Er is een klachtenprocedure ingericht. De klachtenprocedure is beter vindbaar. Veel klachten worden ook zo snel mogelijk opgepakt om te voorkomen dat een client in een complexe procedure terechtkomt. En er is onafhankelijke ondersteuning waar clienten een beroep op kunnen doen. Via doorklikken op de website kom je op een hele serie externe mensen die zogeheten ‘regieondersteuning’ bieden. Zijn we tevreden? Deels zeker, want we zien met welke persoonlijke betrokkenheid aan de ‘poort’ mensen als eerste contact zo snel mogelijk benaderen. En dat het altijd op maat is. Als een eerste gesprek twee uur moeten duren dan kan dat, in 10 minuten ook goed. Niks kaders, regels, procedures, maar op maat. Dat klinkt goed. Maar we zijn er nog niet. Want niet iedereen weet de weg nog goed te vinden en niet altijd is de ervaring van de client positief. En fijn dat klachten onderhands kunnen worden opgelost, het blijven wel klachten en we willen wel dat deze ook worden meegeteld in de overzichten.
  2. Niet passende trajecten. Indertijd leek er maar een weg te zijn voor werkzoekenden: via het leer-en ontwikkelcentrum, één type training en werken in de hallen. Nu is er een grote hoeveelheid aan type trajecten en een heleboel andere organisaties waar Ferm Werk mee samenwerkt die trajecten aanbieden. (zie foto onderaan) We hebben het beeld dat Ferm Werk heel actief en creatief is als het gaat om experimenteren met trajecten. Soms werkt iets niet, maar dat weerhoudt de organisatie niet om toch te proberen. Zijn we tevreden? We zien hier een forse verbetering en een veel meer open houding naar andere maatschappelijke organisaties. Wat een groot knelpunt is is het aantal fte’s dat Ferm Werk hiervoor beschikbaar heeft. Met 6 fte consulenten voor 700+ clienten. En slechts 1,5 fte voor de grootste groep met grote afstand arbeidsmarkt. Maar hier maken we ons ook extra zorgen, want in het coalitieakkoord staat iets over casemanagement dat naar de gemeente zou gaan. Wij hebben liever iets meer ruimte voor Ferm Werk om vanuit de inmiddels opgebouwde expertise en samenwerkingspositie meer te kunnen doen aan trajecten dan het nu weer terug te brengen naar de gemeente en als het ware weer opnieuw te beginnen.
  3. Bejegening. Wat ons de belangrijkste, want ook al heb je geen geld en geen baan, je hebt recht op een fatsoenlijke behandeling en voldoende steun in je bestaan. We zien vooral veel verbetering in de visie van Ferm Werk. Maar dat is natuurlijk ook wel ‘papier’, we zien ook verbetering in de manier waarop het management van Ferm Werk praat over hun visie, opvattingen, werkwijze. Dat geeft vertrouwen. Zijn we tevreden? Nee, want hier gaat het vooral om hoe er op de vierkante meter met elkaar wordt omgegaan bij Ferm Werk. Wat wordt gezegd in de gesprekskamers, hoe worden mensen tegemoet getreden, wat is de toon?. En er moet nog veel gebeuren. Wij snappen ook wel dat een cultuurverandering tijd nodig heeft en dat het voor medewerkers een omslag is om niet alleen rechtmatigheid te toetsen maar naar de hele mens en alle omstandigheden te kijken. We snappen ook dat er echt wel eens terecht reden is dat iemand ‘bang’ is voor Ferm Werk, namelijk wanneer je opzettelijk fraudeert, maar los daarvan is ieder signaal er een teveel. We houden rechtstreeks contact met de vertegenwoordigers van de clienten om goed te weten wat er speelt.

Wij zien een verbetering ten goede en we willen dat Ferm Werk daarin gesteund en gestimuleerd wordt, we willen de negatieve beeldvorming uit het verleden helpen om te vormen. En daar helpen positieve voorbeelden beter aan mee dan het benadrukken van de signalen en klachten die er zijn. We kiezen als Progressief Woerden duidelijk een andere toon omdat we ervan overtuigd zijn dat ook onze inwoners gebaat zijn bij een werkbedrijf dat gesteund en gestimuleerd wordt om het beste uit iedereen te halen, ook uit zichzelf.

We zijn tot slot best enthousiast over het initiatief van de gemeente om werkplekken te bieden voor Ferm Werk. We roepen namelijk al jaren dat Woerdense lokale werkgevers mee moeten werken om werkplekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden al jaren dat de gemeente voorbeeldgedrag dient te laten zien in deze. Nu gaat dit gebeuren. De manier waarop moet nog worden uitgewerkt: werkervaringsplaatsen, detabanen, garantiebanen, er zijn zijn veel opties. En dan zullen wij onze motie uit 2014 er weer bijpakken: Werk moet lonen. In deze motie, die is aangenomen, roepen we op om een substantiële premie te verschaffen als iemand met uitkering werkt. Dit kan zomaar hier aan de orde zijn en dan zullen wij de gemeente en Ferm Werk oproepen om alle mogelijkheden binnen en buiten de participatiewet te benutten opdat werk ook loont.

 

 


Deel dit artikel