Terug van weggeweest

Geschreven door Wim van Geelen op 2 maart 2009

"Hij is weer helemaal terug van weggeweest en dat zullen we weten ook!" Hij dat is ons oudste raadslid in jaren, net z’n 12½ jarig lidmaatschap van de Raad gevierd en wij dat is de raad.

“Hij is weer helemaal terug van weggeweest en dat zullen we weten ook!

Hij dat is ons oudste raadslid in jaren, net z’n 12½ jarig lidmaatschap van de Raad gevierd en wij dat is de raad. We hebben het hier en nu dan over onze nestor, d.w.z. degene die de Raad voorzit als de burgemeester afwezig is en degene die namens de raad vertrekkende wethouders toespreekt. Chris van Iersel is zijn naam, raadslid namens de Rouvoetianen, de ChristenUnie. Vele, vele maanden kon hij zijn raadszetel niet innemen, omdat hem een ernstig motorongeluk overkwam. Het fractievoorzitterschap moest hij opgeven.Terugkerend van zijn werk in Nieuwegein bij Bouw- en Woningtoezicht lette een automobilist even niet op en dat kwam Chris duur te staan. Maar hij is er weer bovenop gekomen gelukkig. Motorrijden, zijn passie, zal er voorlopig niet meer bij zijn, maar tijd genoeg om zijn andere hobby uit te leven: het berijden van een stokpaardje. Of laat het verkleinwoordje “je” maar weg. Het gaat om welstand en de welstandscommissie en die gaat Chris als ware hij Anky van Grunsven op dat stokpaard van ‘m met zwaard en maliënkolder te lijf.

Donderdag 26 januari 2009 was het weer zo ver. Aan de orde was de Welstandsnota, door het College bij de Raad geïntroduceerd als een nota die vergeleken met haar voorganger uit 2004 duidelijk verschilde op punten als omvang, klantvriendelijkheid, werkbaarheid en leesbaarheid.

Het laat zich raden dat Chris het daar niet mee eens was. In de vergadering van de commissie Omgeving, waarin dit stuk voor het eerst aan de orde kwam, maakte hij van zijn hart geen moordkuil. Tot op détailniveau werd de Nota gefileerd en dat was Chris wel toevertrouwd, want hij zit zelf zo’n beetje in het vak. Bouw- en Woningdienst toch? In Nieuwegein zal het bij die dienst net zo zijn als bij andere gemeenten: de verplichte welstandsnota kan je als de huisbijbel opvatten. Zoiets spreekt Chris aan, alleen handelt hij er niet na. Wordt de echte Bijbel door de Rouvoeters van kaft tot kaft voor waar aangenomen, met deze huisbijbel, althans voor die uit Woerden, geldt dat voor Chris zeker niet. Het vervelende is alleen dat Chris in Nieuwegein ambtenaar is, maar hier lokaal politicus met andere verantwoordelijkheden en werkend vanuit een andere invalshoek. Na de commissievergadering volgde een lijst met 20 vragen of daaromtrent. Veel te veel détailvragen. Overigens keurig door het College beantwoord, maar kennelijk niet voldoende want op de volgende commissievergadering trok Chris, een betere zaak waardig, weer van leer. Toen kwam de raadsvergadering. Er is voldoende over gepalaverd in commissieverband zou je zeggen, dus behandeling van dit agendapunt zou niet veel tijd hoeven te vergen. Maar dat is buiten Chris als waard gerekend. Want het was weer van dik hout zaagt men planken. Meer dan veertig minuten was Chris aan het woord. Waarom was de afschothoogte in artikel 4 lid 3 sub c 15 mm en niet zoals ook had gekund 15.5 mm? En zo ging het verder en nog gedétailleerder door. Slaapverwekkend en tenenkrommend. Strijdig met alles waar je als raadslid voor staat: je bemoeien met de hoofdlijnen van beleid en controleren van de manier waarop het College dat beleid uitvoert. De VVD was het eens met Chris. Afschaffen die hap. Zonder welstandstoezicht en welstandstoetsing zou alles beter gaan in en met bouwend Woerden. Van José, onze fractiewoordvoerder op dit punt, kwam een adequaat tegengeluid. Zèlf zou je wel zonder welstand kunnen of willen bouwen, maar de buren willen zeker niet dat je ongehinderd je gang kan gaan. Gelukkig dat er in Woerden een instantie als Welstand is die voor een stuk rechtszekerheid voor de burgers kan zorgen en die meer samenhang kan bieden in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van stad, wijk, kern of dorp.

Is de kruistocht tegen alles wat maar naar welstand riekt een typisch ChristenUnie punt? Het antwoord is nee. Wie een goed zicht op het gedachtegoed van de ChristenUnie wil krijgen kan ik verwijzen naar het interview met André Rouvoet in Vrij Nederland van deze week (1 maart) en het boek van Sytze Faber, “De wet van de koestal.. Gereformeerden in Den Haag”. Faber mocht tijdens de laatste kabinetsformatie alle fractievergaderingen van de ChristenUnie bijwonen. Hij merkt in zijn boek op dat de wekelijkse bijeenkomsten altijd geopend werden met gebed en met een lezing uit het Oude Testament en dan vooral de Bijbelboeken Habakuk, Jozua, Samuël, Esther en David. “De rode draad lijkt mij te zijn” noteerde Faber “hoe rechtvaardige mensen in een vijandige omgeving met Gods hulp op de been blijven”.

Nu die draad even verder afwikkelen. De deskundigen die de Welstandscommissie bemensen scheiden adviezen af die per definitie rechtvaardig zijn, omdat zij het algemeen belang en niets anders dan dat voor ogen hebben. Zij kunnen in een wereld die het vaak beter weet en hen soms vijandig bejegent, staande blijven, niet met Gods hulp, maar omdat ze beschikken over een goede Welstandsnota. Donderdag 26 februari 2009 is die vastgesteld door de Raad, zonder één tegenstem, dus met steun ook van de ChristenUnie.

Dat Woerden het in Welstandsland bepaald niet slecht doet leert als je even met Google aan de slag gaat. Het laatste nieuws is dat tien gemeenten welstand transparant maken, omdat zij het welstandsbeleid toegankelijk, gebruiksvriendelijk en efficiënt maken en bovendien tegelijk zorgen voor lastenverlichting. Laat uitgerekend onder die tien gemeenten nou ook Woerden zich bevinden! Nieuwegein overigens niet! Waarvan akte.


Deel dit artikel