Sociaal en duurzaam Woerden

Geschreven door Marieke van Noort op 27 oktober 2016

Eeen keer per jaar staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Klinkt cijfer-achtig. Maar het is veel meer: het gaat over hoe het gaat in Woerden, wat onze dromen zijn en wat wij graag extra onder de aandacht willen brengen in Woerden. Wat ons betreft: sociaal, groen en samen sterk. Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter Marieke van Noort

Voorzitter,

Voor ons ligt een begroting die uitademt dat mens en natuur centraal staan in Woerden. Daarop zijn wij trots, en dit sluit aan bij onze kernwaarden. Wij willen een sociaal en duurzaam Woerden.

Een begroting die past bij de prettige schaal die we in Woerden hebben. De hoofdstad van het groene hart, met veel ruimte voor breed toegankelijke cultuur. Waar betrokken Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikkers en Zegvelders onze gemeente máken, veel meer nog dan wij hier in het stadhuis.

Onze algemene beschouwingen gaan over die verbinding. Verbinding tussen mensen onderling, tussen mens en natuur. En daarmee over ondernemerschap, zorgen voor elkaar als het even minder gaat, over ontwikkeling van onze kinderen.

Progressief Woerden zit, congruent aan die wens tot verbinding, in een proces van politieke partij naar maatschappelijke beweging. Van denken voor, naar samen creëren. Bestuurlijke vernieuwing is wat Progressief Woerden betreft vooral díe beweging. Meer nog dan de open bestuurscultuur in de raad, zoals D66 goed heeft onderzocht. En dat is zoeken. Dat zien wij in ons proces naar progressieve beweging, maar ook in het proces van het hele stadhuis om in verbinding te zijn met de samenleving. We zijn als gemeente begonnen met die verandering met Woerden zegt ja tenzij. Dit gaat met vallen en opstaan, en dat is op zich niet erg. Maar het moet wel beter. Op verschillende plekken in de samenleving horen we dat het samen creëren nu niet goed loopt. Op het gebied van verkeer, cultuur en duurzaamheid moet soms beter aangesloten worden bij de talenten en ambities van Woerdenaren. Individuen, bedrijven, verenigingen en organisaties. Gelukkig zijn er ook veel goede voorbeelden: het dierenwelzijnsbeleid is tot stand gekomen samen met inwoners, het fietsbeleid is vormgegeven door de lokale fietsersbond en bij de transformatie in het sociaal domein is goed en intensief samengewerkt met mensen die gebruik maken van het sociaal domein en maatschappelijke organisaties.

Alle door ons ingediende voorstellen gaan over het zoeken naar meer verbinding.

Door met storytelling te gaan werken in het sociaal domein kunnen we ook die mensen een stem geven die je meestal niet hoort. Wij dienen deze motie in omdat we het belangrijk vinden dat die stem beter gehoord gaat worden. Dat sturing in het sociaal domein veel minder gaat over cijfertjes, maar over mensen en hun verhalen. Dat is waar we nu al jaren mee worstelen. Het gaat relatief goed in het sociaal domein, maar ook de raad moet zicht houden op zowel de kwaliteit als de kwantiteit.

Met de volledige breedte van de raad dienen we een amendement in om als raad meegenomen te worden in het proces van anders formuleren van doelstellingen, en tegelijkertijd de mogelijkheid houden om te sturen op kaders. Progressief Woerden voegt daar de motie van storytelling aan toe, omdat het op grote schaal luisteren, wat ons betreft dè manier is om de verhalen van inwoners een prominente plek te geven in de besluitvorming.

Ook bij duurzaamheid zien we die verbinding met de samenleving terug: we hebben enthousiast meegeschreven aan de motie meer groen in de wijk van D66, omdat we zien dat veel inwoners ook passie hebben om met duurzaamheidsinitiatieven aan de gang te gaan, gewoon in hun eigen leefomgeving. Daarmee kunnen we een goede slag maken om als Woerden inderdaad klimaatneutraal te zijn in 2030.

Om nog meer verbinding te bereiken binnen de samenleving, om te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze mooie wijken en dorpen, zijn we dit voorjaar gestart met inclusiebeleid. Wat ons betreft had dat onderdeel uit moeten maken van de algemene beschouwing van het college aan het begin van de begroting, want in de praktijk betekent dit behoorlijk veel voor het werk van de gemeente. We zien nu toegankelijke speeltuinen gerealiseerd worden, we zien ondernemers die hun ogen openen voor een inclusieve arbeidsmarkt en we zien steeds toegankelijkere horeca en detailhandel. En daar zijn we trots op in Woerden!

Geheel inclusief onderwijs is nog ver weg en past niet bij de inrichting van het huidige onderwijssysteem. Maar een eerste stap zou gezet kunnen worden, door in ieder geval zicht te houden op kinderen die door hun beperking niet deelnemen aan onderwijs. Progressief Woerden wil deze kinderen niet onder de radar laten verdwijnen door hun leerplicht af te nemen. Want alle kinderen doen ertoe, ook als zij ernstige beperkingen hebben. En alle kinderen zijn, op hun eigen niveau, in staat om zich te ontwikkelen. Het is aan de gemeente, samen met scholen en zorginstellingen om voor die kinderen passende arrangementen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen werken aan hun ontwikkeling. Ook daarvoor dienen wij een motie in.

Nog even bij het onderwijs blijvend: in de begroting staat een mooie doelstelling om onderwijszorgarrangementen te realiseren in het primair en voortgezet onderwijs. Wij voegen daar bij motie graag het MBO aan toe. Bij jongeren in het MBO gebeurt het nog relatief vaak dat zij zonder startkwalificatie het MBO verlaten. Projecten in andere gemeenten leren dat dit met een specifieke aanpak van zorg op school, sterk terug kan lopen. Wij willen graag dat dit ook in Woerden gaat gebeuren, en dan graag op een manier die aansluit op de manier die we in het voortgezet onderwijs gaan gebruiken.

Tot slot misschien wel ons belangrijkste voorstel voor deze begroting. Wij willen dat het college nu echt werk gaat maken van het terugschroeven van de wachttijd op sociale huurwoningen. En ook hierin liggen kansen voor samenwerken met de Woerdense samenleving. Mensen, ondernemers met ideeën hoe de doorstroming bevorderd kan worden om het scheefwonen tegen te gaan. En in het onderzoek dat collega Vierstra dit jaar heeft gedaan, hoeft dat géén financiële implicaties te hebben. Het is een kwestie van willen, van prioriteiten stellen in de woningbouw. We zijn benieuwd of, naast het CDA en Inwonersbelangen, die met ons dit amendement indienen, andere fracties ook deze prioriteit willen stellen. Want die lange wachttijd maakt echt dat een forse groep inwoners zich in de kou voelt staan.

Samenvattend, we zijn als gemeente begonnen aan een uitdagende klus om de verbinding tussen de samenleving en de gemeente op een andere manier vorm te geven. We komen daarin natuurlijk de nodige hobbels tegen op alle niveaus: ambtenaren, college, raad en politieke partijen. Maar we hebben ons vizier goed, en nu is het tijd om die verbinding met al die betrokken Woerdenaren vol te gaan waarmaken!


Deel dit artikel