Schaliegas

Geschreven door Wim van Geelen op 4 maart 2013

Schaliegas was met stip het onderwerp waarover de afgelopen week veel in de pers te doen was. Trouw, de NRC en Vrij Nederland hadden daar uitgebreide artikelen over. In de VS wordt dit gas al op grote schaal gewonnen en dat kan mondiaal gezien tot een grote omwenteling leiden. In Nederland gaan proefboringen van start, te beginnen in de Noordoost polder. Frankrijk verbiedt dat en een groeiend aantal gemeenten, laatstelijk nog Utecht, wil ook een verbod. De fracties van D66 en Progressief Woerden vinden dat dit ook zou moeten en zij dienden in de raad van 28 februari jl. een motie in.

De motie haalde het niet en werd door de woordvoerders Becht (D66) en Verbeij( PW) even in de ijskast gelegd.

In de Nederlandse bodem zit naar schatting 480 miljard kubieke meter schaliegas. Proefboringen zullen moeten uitwijzen in hoeverre dat getal correct is.  Vooralsnog komen die er niet, want er geldt wat heet een moratorium. Eerst moet Economische Zaken haar ei gelegd hebben wat de schadelijkheid van boren betreft. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Valt het onderzoek gunstig uit dan staat het licht op groen voor die boringen.

Boren is best link want hoe gaat dat in zijn werk?

Schaliegas wordt gewonnen uit kleisteenlagen in de ondergrond. Door er onder hoge druk water, zand en chemicaliën in te spuiten worden kleine scheurtjes gemaakt en daar spuit het gas dan uit.  Dat heet fracking. Het boren gaat verticaal kilometers diep en dan ook nog horizontaal de nodige kilometers. In de wingebieden moeten dan om de paar kilometers boortorens worden gebouwd.

Het Groningse gasveld wordt aangeboord vanuit 29 lokaties. In hetzelfde gebied zouden voor schaliegas maar liefst 81 tot 160 boorputten nodig zijn. Heel veel vrachtwagens zijn ook nodig. Zij rijden af en aan om het spuitmengsel op de plaats van bestemming te brengen. Het gas wordt afgefakkeld. Ook dat is bezwaarlijk voor het milieu. Vanuit de satelliet is dat s’nachts goed te zien op de boorlokaties in de VS.

Het water dat wordt gebruikt om de steenlagen te kraken moet worden verwerkt als chemisch afval, maar deels blijft het in de bodem achter. Best risicovol dus. Denk aan het grondwater.

De Europese Commisise heeft het verzoek gedaan aan lokale overheden om hun mening te horen. Dat verzoek was de directe aanleiding voor de motie. Aanvankelijk had D66 in de motie willen opnemen dat  er niet in Woerden en omgeving geboord zou mogen worden. Maar de fractie van Progressief Woerden vond dat te veel rieken naar “not in my backyard” en wilde voor heel Nederland een verbod. Dat kwam dus in de motie te staan. Op aandringen van PW werd ook opgenomen dat met kracht  de kaart van de alternatieve, schone, energie gespeeld ter hand genomen moet worden. In dat verband had Verbeij het over de verslaving aan fossiele brandstof waaraan de wereld lijdt. Die verslaving is reëel, want zoals het in VN stond: “de Nederlandse staat is verslaafd aan aardgasbaten van tien miljard per jaar”.

Voor de indieners van de motie is de reden van een dergelijk verbod de risico’s die wij lopen.

Niet elke fractie is daar van overtuigd. VVD en CDA met name vonden de zorg deels terecht, maar deels ook voorbarig.

Het College reageerde bij monde van D66 wethouder Bob Duindam positief op de strekking van de motie, maar wil eerst kijken of er in en met de regio een vuist gemaakt kan worden.

Becht en Verbeij brachten daarop hun motie niet in stemming, maar wachten af met wat voor Raadsinformatiebrief het College over deze kwestie komt. Die brief is namelijk toegezegd. Wordt dus vervolgd.


Deel dit artikel