Progressief Woerden houdt haar idealen: een sociaal, duurzaam en bruisend Woerden, overeind, ook als er bezuinigd moet worden.

Geschreven door Progressief Woerden op 29 mei 2011

Afgelopen maand was een spannende maand voor wethouders en burgemeester. Aan het woord is onze wethouder, de wethouder van Progressief Woerden, Loes Ypma. "We hadden de uitdaging om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen, terwijl we zijn begonnen met een gat van 13,5 miljoen op onze totale begroting van 95 miljoen. Tijdens de coalitieonder-handelingen hebben we keuzes gemaakt voor de eerste 7 miljoen euro.Dit door o.a. onze eigen organisatie kritisch tegen het licht te houden en daar 15% op te bezuinigen, door het beheer van de openbare ruimte binnen een beperkter budget uit te voeren, door het parkeren meer kostendekkend te maken en de subsidie aan theater, peuterspeelzalen en het zwembad te verlagen . De meest kwetsbare inwoners van Woerden worden ontzien".

Loes vervolgt: "De resterende ongeveer 65 miljoen euro was onderwerp van gesprek tijdens de afgelopen B&W vergaderingen. Onze ambtelijke organisatie heeft sinds februari hard gewerkt om werkelijk iedere post die wij op de begroting hebben staan door te lopen met de vragen; willen we dit nog? Doen we dit zo slim mogelijk? Kan het goedkoper? We noemen dit zero based budgetting.

Op deze manier hebben we alle “lucht” die nog in de begroting zat eruit gehaald en tot onze schrik zijn we ook zaken tegengekomen die nog onvoldoende goed in de begroting stonden. We noemen dat onvermijdelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de toename van uitkeringen, gladheidbestrijding, onderhoud van gebouwen etc. De landelijke bezuinigingen op het gemeentefonds (belangrijkste inkomstenbron van de gemeente) vielen juist weer mee, maar hiermee bleef het gat totaal ongeveer 13,5 miljoen.

Als bestuur hebben we er heel duidelijk voor gekozen om de Woerdense samenleving nadrukkelijk te betrekken bij de vraag; waar kunnen we nog op bezuinigen, wat vinden we heel belangrijk en hoe kunnen we doelen op een andere manier bereiken, zaken anders aanpakken? De ambtelijke organisatie heeft niet van achter hun bureau alle voorstellen bedacht, maar is nadrukkelijk in gesprek gegaan met de sector van het onderwerp waar ze mee bezig waren. Bijvoorbeeld op het gebied van sport met de zwembaden en het sportoverleg, op het gebied van de WMO met de WMO raad, Mimax, FNV lokaal, de Vierstroom, de welzijnsorganisatie Welzijn Woerden en Zuwe en op het gebied van minimabeleid met de regionale adviesraad voor de bijstand, de voedselbank en het noodfonds en op het gebied van onderwijs met de kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC’s en het samenwerkingsverband.

Hiernaast konden alle Woerdenaren, naast de zogenaamde “usual suspects” voorstellen doen via de website www.ikbenwoerden.nl Hier zijn500 reacties op gekomen, waaronder heel veel bruikbare ideeën die direct zijn gebruikt in de ambtelijke voorstellen. Alle reacties krijgen een persoonlijke reactie van een van de wethouders. Op 9 mei waren deze ambtelijke voorstellen klaar en zijn we met alle wethouders en de top van de ambtelijke organisatie nog 1 keer in gesprek gegaan met de indieners van de ideeën op www.ikbenwoerden.nl om te checken of we het voldoende verwerkt hadden in de voorstellen.

Vervolgens hebben we op 10, 17 en 24 mei tijdens de collegevergaderingen die de hele dag duurden bij ieder voorstel vanuit onze ambtelijke organisatie stilgestaan en zijn soms iets verder gegaan en zijn soms met minder akkoord gegaan.

Zo heb ik op 9 mei nog veel mensen gesproken die reageerden op het voorstel om € 1,2 miljoen te bezuinigen op de WMO door het 1e uur huishoudelijke hulp wekelijks in rekening te brengen de gebruiker of het door een familielid of kennis van de persoon te laten doen. De reactie was dat dit vooral voor lagere inkomens moeilijk is. Ik was het hiermee eens en kon ook mijn collega wethouders hiervan overtuigen in de collegevergaderingen dien volgden. We hebben vervolgens het ambtelijke voorstel aangepast door het inkomensafhankelijk te maken (dus de lagere inkomens te ontzien) en alleen vanaf hogere inkomens het eerste uur in rekening te brengen. Daarmee bezuinigen we nog maar € 600.000. De sprekers op 9 mei en via brieven ook de WMO raad, FNV lokaal en mimax hebben aangegeven dat door het toepassen van de “kanteling” en scherper te indiceren de gemeente het resterende bedrag zou moeten kunnen bezuinigen, dus die opdracht hebben we voor de toekomst. In het college hebben we afgesproken niet te bezuinigen op de WMO, maar wel binnen het budget te blijven komende jaren, terwijl de groei veel sterker is. Dit is indirect dus toch een bezuiniging, maar ik denk dat we best iets scherper kunnen zijn met de vraag: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, kunt u ook van goedkopere voorzieningen gebruik maken? Komende jaren werk ik dit graag uit met alle genoemde experts uit de Woerdense samenleving.

Het uiteindelijke collegevoorstel is volgens mij een sociaal voorstel. Over de WMO heb ik hierboven een toelichting gegeven, maar ook op andere onderwerpen kan Progressief Woerden zich volgens mij behoorlijk herkennen;

• Duurzaamheid gaat een grotere rol spelen bij het onderhoud van gebouwen, nieuwbouw, het zwembad en via overleg met ondernemers zullen we meer duurzame toepassingen stimuleren. Bovendien hebben we extra geld uitgetrokken voor duurzaamheidsleningen. Wethouder Bob Duindam gaat hier vol enthousiasme mee aan de slag.

• De openbare ruimte moet niet onder een bepaald niveau uitkomen, hier vallen vrij harde bezuinigingen, maar dit is ten opzichte van een hoger budget dan in het verleden. De fietspaden krijgen hogere prioriteit en voor het opruimen van zwerfafval trekken we iets extra uit en zullen nog nadrukkelijker initiatieven van onze inwoners om hun eigen buurt schoon te houden stimuleren. Wethouder Titia Cnossen gaat hier met veel energie mee verder.

• Op het gebied van het minimabeleid bezuinigen we niets, de meest kwetsbaren in Woerden worden totaal ontzien. Hier heb ik flink op ingezet in het college en mijn collega’s van kunnen overtuigen.

• Op het gebied van de levendigheid van onze stad, op cultuur bezuinigen we niet extra op de muziekschool of theater, maar gaan we wel op de minimale bijdrage voor de bibliotheken zitten. Wethouder Bob Duindam heeft hier ingezet op multifunctioneler gebruik van de ruimten van de bibliotheken, meer verhuur van de ruimten en meer met vrijwilligers werken. De subsidies aan de kunstkring en het atelier worden ingetrokken, maar dit bedrag komt ter beschikking aan een bredere groep cultuur initiatieven en wordt verdeeld via het cultuurplatform.

• Op het gebied van monumentenzorg gaan we iets minder uitgeven aan subsidies voor verbouwingen van monumenten, door dat budget in te zetten voor de monumentenwacht (die monumenteneigenaren adviseren over het te plegen onderhoud van hun gebouw) ondersteunen we monumenteneigenaren in hun eigen verantwoordelijkheid van onderhoud.

• Op het gebied van de zwembaden gaan we er in principe vanuit dat 1 zwembad in onze gemeente voldoende zou moeten zijn en willen we het zwembad in Woerden minder op onze begroting laten drukken door te kijken of er commerciële exploitanten zoals optisport geïnteresseerd zijn in het exploiteren van het zwembad gecombineerd met sporthal de Kroon, met bijvoorbeeld extra voorzieningen als een fitnessschool. Op deze manier blijft het zwembad open, krijgen de inwoners van Harmelen een mooie voorziening erbij, maar drukken de kosten minder op onze gemeentelijke begroting. Helaas kunnen we niet doorgaan met de subsidie aan de enige sportverenigingen in Woerden die subsidie krijgen, namelijk de zwemverenigingen.

• Op het gebied van onderwijs bezuinigen we nog iets op de peuterspeelzalen. De peuterspeelzalen worden minder gebruikt, dat is een van de redenen waarom we al n.a.v. het coalitieakkoord een behoorlijke bezuiniging op de peuterspeelzalen konden doorvoeren. Hiernaast maken ook mensen die gebruik zouden kunnen maken van de kinderopvang gebruik van de peuterspeelzaal. Daar is op zich niets mis mee, maar daar zouden we dan een andere ouderbijdrage van willen vragen en ook een bijdrage vanuit de werkgevers (net als bij de kinderopvang). Aan de peuterspeelzaal dragen ouders en de gemeente bij, aan de kinderopvang ouders, werkgevers en de rijksoverheid. We willen in Woerden meer met de kinderopvang financiering gaan werken. Maar we willen niet dat het onaantrekkelijker wordt voor de lagere inkomens, we vinden immers het bereiken van de doelgroep kinderen buitengewoon belangrijk. Daarom houden we € 300.000 beschikbaar om de ouderbijdrage voor ouders die geen werkgever hebben te compenseren. Door de bijdrage inkomensafhankelijk te maken ontzien we ook hier de lagere inkomens. Hiernaast trekken we extra geld uit om kinderen met een achterstand bij te spijkeren voordat ze op de basisschool komen en in de eerste paar klassen van de basisschool, door voor de schakelklas extra geld uit te trekken. Ook de middelen voor de schoolbegeleidingsdiensten blijven op verzoek van de onderwijsinstellingen beschikbaar voor het testen van leerlingen met een onderwijsprobleem.

• Op het gebied van re-integratie tenslotte hebben we met gigantische bezuinigingen vanuit de rijksoverheid te maken. Het college van Woerden vindt dat we daarmee onder een minimumniveau voor re-integratie uitkomen. We trekken daarom ruim € 1 miljoen extra per jaar uit om de bezuinigingen deels te compenseren en ervoor te zorgen dat we ook bij mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven zoeken naar: wat kunt u nog wel? Hoe kunnen we u daarbij coachen? En hiermee ervoor te zorgen dat ook zij uit hun isolement komen en vrijwilligerswerk kunnen gaan doen of bij voorkeur betaald (deeltijd)werk bij een reguliere werkgevers. Dit kunnen we voor werkgevers aantrekkelijk maken door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden als loondispensatie, maar hiernaast kunnen we in Woerden ook begeleiding blijven bieden aan deze mensen die dat echt heel hard nodig hebben".

 

Aan het slot van haar betoog laat Loes er geen misverstand over bestaan dat het nu voorliggende voorstel vanuit de PW invalshoek wellicht beter had gekund. Maar zij is ervan overtuigd dat zij absoluut in de onderhandelingen veel van het gedachtengoed van haar partij overeind heeft kunnen houden en is daar trots op.

Haar fractie deelt die overtuiging en met haar die trots.

Op 1 juni a.s. houdt de Algemene Ledenvergadering van Progressief Woerden een vergadering over de bezuinigingsvoorstellen. Loes is er uiteraard benieuwd naar hoe de leden tegen het bereikte resultaat aankijken.

Het eindoordeel is echter aan de gemeenteraad om alle voorstellen kritisch door te lopen en haar oordeel hierover te geven. Vervolgens zal het College dat uitwerken en kan de gemeenteraad in oktober haar finale oordeel geven en de meerjarenbegroting 2012 t/m 2016 vaststellen.


Deel dit artikel