Progressief Woerden en realistische bezuinigingsvoorstellen

Geschreven door Progressief Woerden op 28 juni 2009

Het College heeft met haar voorstellen voor de begroting heel wat stof doen opwaaien. Bezuinigingsvoorstellen die zelden of nooit eerder in deze gemeente zijn gedaan. Maatschappelijke onrust met een grote demonstratie als hoogtepunt waren hier het gevolg van. Toch waardeert Progressief Woerden het college en de wethouder financiën om het signaal. Woerden, jarenlang bekend om zijn solide begrotingssituatie, loopt kans bij ongewijzigd beleid in de problemen te komen.

De crisis en het inzicht dat Woerden zijn spullen gericht moet onderhouden heeft wat dat betreft roet in het eten gegooid. De Raad heeft een wat beter inzicht gekregen in huishoudboekje van de gemeente Woerden en dat werd tijd! Er is zeker geen sprake geweest van financieel wanbeheer. Zeker is wel dat Raad en College als zo velen de toekomst te rooskleurig hebben ingeschat.

Al eerder heeft onze fractie gezegd, dat de raad het college in februari geen gemakkelijke opdracht had meegegeven. De begroting van 2010 moest aan een viertal voorwaarden voldoen. Bij drie van de vier voorwaarden heeft het college zich aan de kaders gehouden. Ook voor de bescherming van de minima spreekt onze fractie zijn waardering uit. Maar bij de voorwaarde “Politiek Neutraal” heeft het college gekozen voor een schokeffect .

Voor Progressief Woerden was en is het zeker dat onze manier van begroten anders moet, maar sluiting van het Klooster, de bibliotheek Harmelen en het niet meer subsidiëren van het peuterspeelwerk is voor onze fractie onacceptabel. Over de manier en de mate van financiering is wellicht nader overleg mogelijk en wenselijk, maar deze drie pijlers mogen uit Woerden niet verdwijnen. Ook bij een aantal andere voorstellen van het college zet onze fractie zijn vraagtekens.

Een aantal bezuinigingsvoorstellen van het college wil PW overnemen. Maar eerst moet het voor onze fractie duidelijk worden welke alternatieven er nog zijn. Dit is de reden dat de drie coalitie fracties CDA, de CU en PW de koppen bij elkaar gestoken hebben. Het amendement van deze fracties is hier het resultaat van. PW geeft toe dat het amendement hier en daar enigszins dirigistisch is, maar biedt het college voldoende ruimte om in oktober met een goede begroting te komen. Ik hoop dat het college dit amendement zullen overnemen.

Een aantal posten uit de begroting kan men incidenteel te dekken, zoals de lasten die met de kredietcrisis te maken hebben. Ook bij het baggerverhaal is het wellicht mogelijk een gedeelte van de kosten incidenteel te dekken. Zo kunnen de noodzakelijke kosten voor het IBOR beter gespreid worden.

Bij de commissie behandeling zei dhr. de Jong van het CDA dat inwoners van Woerden hem gebeld hadden om de OZB te verhogen. Onze fractie is geen tegenstander van. Echter hebben wij afspraken gemaakt in de coalitie om dit niet te doen en wij houden ons aan gemaakte afspraken. Maar als het college ons kan overtuigen om in oktober toch een geringe verhoging door te voeren om belangrijke voorzieningen te handhaven en gelijktijdig het onderhoud in onze gemeente op peil te houden en te brengen, is hier met onze fractie over te praten.

We zijn ruw wakker geschut uit Luilekkerland, het wordt tijd om de lasten in overeenstemming te brengen onze lusten of omgekeerd!

Voorzitter,

Wat betreft de bibliotheek het volgende: Bij de bestuursrapportage blijkt dat de inhoud van de GOP pot vrijvalt. Ik zou graag een onderzoek van het college willen dat deze middelen samen met subsidiegelden worden gebruikt om en de bibliotheek Harmelen te behouden (eventueel ander locatie) en de alle fasen van verbouw van de Beuk te doen. PW wil zo snel mogelijk hier een rapportage over!

Conclusie van onze fractie:

Wij staan vierkant achter het amendement.

Het meerjarenperspectief is onderdeel van de verkiezingsprogramma’s en de verkiezingen

Het college komt in oktober met een begroting waar de grote meerderheid van de raad tevreden mee is en zal steunen.


Deel dit artikel