Prestatieafspraken/2

Geschreven door Wim van Geelen op 28 september 2011

Sneller dan verwacht, maar overeenkomstig de toezegging van wethouder Schreurs lagen de prestatieafspraken bij de Raad op tafel. Dat is een compliment waard, maar over de inhoud ervan toonde de Raad zich, de VVD uitgezonderd, minder complimenteus. Vaagheid troef was de boodschap en dat zou beter moeten. Een motie om dat te bereiken werd aangekondigd. Voor Schreurs was dat mosterd na de maaltijd, want de afspraken waren al van een handtekening voorzien. Bijzonder, omdat raadsbreed aangedrongen was om inbreng door diezelfde Raad. De Raad die nu buitenspel was gezet, maar zich buitenspel liet zetten. Als iets duidelijk werd tijdens de laatste raadsvergadering dan wel dat.

Zij had nu het nakijken en dat deed pijn. Vooral omdat er enkele malen eerder aangedrongen was op inbreng van de kant van de Raad.

Schreurs verkondigde aanvankelijk in de raadscommissie Ruimte dat de Raad in 2014 weer aan de beurt was. Gelukkig herinnerde hij zich vijf zinnen later dat er nog zoiets in de overeenkomst staat als het jaarlijkse bestuurlijke overleg. De bedoeling van het bewuste artikel 9.3 is om elkaars nieren te proeven. Liggen we nog wel op koers of moet er bijgesteld worden?

De fracties van Progressief Woerden, D66 en het CDA besloten dat artikel aan te grijpen door een reeks van wijzigingsvoorstellen in te dienen onder de noemer SMART. Dat staat voor specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdgebonden. De huidige afspraken hebben een bijzonder laag SMART-gehalte. Vaagheid troef. Daardoor doe je het als wethouder Volkshuisvesting altijd goed. Want afrekenen op resultaten is er niet meer bij. Dat kan met de voorliggende afspraken eenvoudigweg niet.

De motie had ook nog een duurzaamheidparagraaf. Daarbij werd voortgeborduurd op een eerder ingediende motie van D66, het CDA en de ChristenUnie , die op 30 juni jl. was aangehouden. Dat op voorstel van Progressief Woerden. Die fractie vond de motie toen voorbarig en rekende erop: ook onnodig, want het College zou toch wel zo wijs zijn om in de afspraken die toen nog in de maak waren, rekening te houden met duurzaamheid?

Ook wat dat betreft kwam de Raad bedrogen uit.

De dag voor de raadsvergadering werd namens de VVD fractie meegedeeld dat men de motie steunde. De meerderheid die er al was voor de motie werd dus daardoor groter. Inwonersbelangen verklaarde tegen te zullen stemmen en de ChristenUnie ook. Beide fracties met argumenten die er weinig toe deden. Want had men ‘m wel goed gelezen?

Pal voordat de motie ingediend zou worden krabbelde de VVD terug met het argument dat men zich op een eerdere versie van de motie had gebaseerd. Dat was vreemd want weliswaar weren er 4 versies geweest, maar die weken slechts op detailniveau van elkaar af. Maar wat bleek? De VVD had de aangehouden motie op het oog. Dat die integraal onderdeel uitmaakte van de huidige motie deed er niet toe, want voor de rest van de motie had de VVD weinig goede woorden over.

Wethouder Schreurs was het daar helemaal mee eens. Met een geharnast betoog probeerde hij de motie onder het tapijt te schuiven. Maar die actie maakte geen enkele indruk bij de indieners, die zijn tegenargumenten bekwaam wisten door te prikken. Ook Inwonersbelangen werd overtuigd en steunde de motie. De ChristenUnie niet en weer was volstrekt onhelder waarom niet.

De motie haalde het met 18 tegen 9 stemmen. Die meerderheid had nog groter kunnen zijn, omdat er bij zowel D66 als bij Inwonersbelangen een lid ontbrak.

De halsstarrige houding van Schreurs wekte verbazing. Niet alleen bij coalitiegenoten en oppositie, maar ook bij de woningbouwcorporaties. Die houding is onnodig en zet de coalitie onder druk. Want wat gaat er met de motie gebeuren, zoals Elias Bom van Inwonersbelangen, zeer ter snede, vroeg. Ook toen zei Schreurs niet grootmoedig dat hij zou proberen de verdragspartners er van te overtuigen dat de gemaakte afspraken op de in de motie genoemde punten aangepast zou moeten worden. Nee, hij nam de motie mee naar het College en zou wel zien wat er zou gebeuren.

Niet verstandig dus, te meer daar één van de voormannen uit de corporatiewereld na afloop van het debat in de Raad meldde ermee al vast aan de slag te gaan. Voor verbeterde afspraken was hij altijd in. Kijk dat is nou een houding waarmee je het belang van Wonen in Woerden dient.


Deel dit artikel