Iedereen doet mee in Woerden

Geschreven door Coby Franken op 4 november 2018

Raadslid Coby Franken maakte zich onlangs vooral druk over wat er niet in de begroting stond. Iedereen doet mee, een mooi uitgangspunt, maar dan moet het wel in praktijk gebracht. Lees haar blog over hoe dit uitgangspunt in de begroting is gefietst, met instemming van de héle raad. Iedereen deed mee!

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik me altijd sterk maak voor diversiteit en inclusie. In Woerden noemen we dat “iedereen doet mee”. Niemand mag worden uitgesloten wegens geaardheid, leeftijd, gender, huidskleur, beperking of andere persoonskenmerk. Vorig jaar heb ik me al flink laten horen toen de zogeheten routekaart inclusie in de raad werd besproken. Toen nog als fractieassistent hield ik een pleidooi voor ‘anders mogen zijn’ in Woerden. Verschil mag er zijn!

Die routekaart inclusie met allerlei plannen en acties is toen aangenomen om verder uitgewerkt te worden. Komende week is trouwens ook de aftrap van die verdere uitwerking met een feestelijke bijeenkomst met zelfs de komst van minister Hugo de Jonge. Heel benieuwd hoe hij aankijkt tegen dit thema.

In ieder geval, toen de begroting voor 2019 werd besproken viel het me eigenlijk vrij snel op dat het begrip “Iedereen doet mee” wel in het hoofdstuk over zorg en samenleving stond met een vrij algemeen tekstje en hier en daar met hap snap wat meer concrete plannen, maar helemaal niet in de andere beleidshoofdstukken. Terwijl de bedoeling is dat “Iedereen doet mee” juist geen apart beleidsstukje zou worden, maar echt onderdeel van alle beleid, maar dat stond verder nergens. Niet bij veiligheid, terwijl juist veiligheid zo’n belangrijk aandachtsgebied is als het gaat om LHBT-ers. Want er zijn helaas nog te vaak geweldsincidenten. Niet bij cultuur, terwijl juist daar aandacht voor alle culturen nodig is om te zorgen dat iedereen ook mee wil doen aan het Woerdense culturele leven. Niet bij ruimtelijke ordening, terwijl juist daar veel te veel drempels nog moeten worden weggenomen. Gelukkig wel bij gezondheid en bewegen en bij het hoofdstukje over statushouders, dat moet ook gezegd.

Je kan je druk maken over wat er in de begroting staat, maar ik maakte me dit jaar vooral druk over wat er niet in staat. En daarom ben ik gaan werken aan een amendement (een extra toevoeging aan het raadsbesluit) om “Iedereen doet mee” in de begroting te krijgen. En dat is gelukt! Uiteindelijk heeft de hele raad, alle fracties, het amendement mede ondertekend. En daar ben ik dan weer helemaal blij mee. Dat de hele raad met elkaar zegt: Iedereen doet mee in Woerden! Op alle gebieden. Niemand wordt uit- of buitengesloten.

Ik ben trots op Woerden en een politiek die dat zegt. En ik hoop dan ook dat we er met heleboel zijn bij de kick off aanstaande woensdag met de minister. Om te laten zien wat er lokaal mogelijk is in een mooie gemeente als Woerden. Feitelijk is het een feestje: want we mogen vieren dat Woerden zegt: “Iedereen doet mee”!

 

Hieronder de tekst en toelichting van het bedoelde amendment

Amendement “Iedereen doet mee”

Ondergetekenden stellen voor om beslispunt 1 aan te vullen met het volgende:
In elk programma is “iedereen doet mee” een van de uitgangspunten van het beleid en de beleidsuitvoering, een gesprekspunt bij opdrachtgeverschap, bij samenwerking met (maatschappelijke) organisaties en in alle participatieprocessen

Toelichting:

 • In de programmabegroting Sociaal Domein is aangegeven dat het college en raad samen met de inwoners werken aan een Woerden waar iedereen meedoet in het maatschappelijk en economisch proces. Dit is integraal onderdeel van het beleid. Dit is een bevestiging van hetgeen ook bij het  vaststellen van de routekaart inclusie is gesteld:  inclusie in Woerden betekent dat iedereen meedoet en dat dat onderdeel dient te zijn van alle beleidsterreinen.
 • In Woerden mag een beperking, leeftijd, leefstijl, levensovertuiging, geaardheid, gender, huidskleur, cultuur of welk persoonskenmerk dan ook nooit een reden zijn voor uitsluiting, belemmeringen moeten worden vermeden of weggenomen.
 • “Iedereen doet mee” lijkt vanzelfsprekend maar vraagt om te beginnen wel expliciet aandacht op alle gebieden. In de doelenboom zijn vele resultaten en maatschappelijke effecten opgenomen, maar is niet altijd duidelijk hoe ‘iedereen doet mee’ onderdeel uitmaakt van het beleid. Door ook per programma nadruk te leggen willen wij de bewustwording verhogen. Bij het beleid en beleidsuitvoering, waaronder opdrachtgeverschap en participatie. Daarom willen we nader expliciteren dat in ieder programma een van de uitgangspunten is “iedereen doet mee” opdat het uiteindelijk inderdaad vanzelfsprekend is dat iedereen in Woerden mee kan doen, altijd.
 • Op een aantal gebieden is de gemeente zelf de uitvoerder (dienstverlening, openbare ruimte, etc) en kan dan zelf zorgen dat “iedereen doet mee” wordt geborgd. In sommige gevallen is de gemeente opdrachtgever en in dat geval zal “iedereen doet mee” als een van de criteria meegenomen moeten worden in de gesprekken en afspraken. In andere gevallen is de gemeente een facilitator of ondersteuner of komt samen met inwoners, organisaties en allerlei groeperingen uit Woerden in een participatieproces tot een bijvoorbeeld een visie en dan is “iedereen doet mee” uiteraard een aandachtspunt.
 1. Progressief Woerden, Coby Franken
 2. D66, Birgitte van Hoesel
 3. CDA, Vera Streng
 4. ChristenUnie-SGP, Lia Noorthoek
 5. SP, Wilma de Mooij
 6. VVD, Simone Onrust
 7. Inwonersbelangen, Hendrie van Assem
 8. LijstvanderDoes, Jaap van der Does
 9. Fractie Bakker, Reem Bakker
 10. STERK Woerden, Wout den Boer

 


Deel dit artikel