Hoopgevende resultaten pilot Sociale Makelaars

Geschreven door Progressief Woerden op 26 maart 2013

Op 19 maart vond een interessante bijeenkomst plaats over de eerste resultaten van het optreden van sociaal makelaars. Fractielid Gerard Kraaijkamp geeft zijn impressie van deze bijeenkomst weer. Als inwoners van Woerden ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van kinderen, het zelfstandig wonen, het op orde krijgen van de financiën, het vinden van een baan, etc. dan kunnen zij dit melden bij de gemeente. De vragen worden bekeken door sociaal makelaars.

Zij bezien hoe reëel de vragen zijn en wat er kan worden gedaan om problemen op te lossen. De sociaal makelaars voeren de regie als sprake is van meervoudige problematiek waarbij meerdere hulpverleners zijn betrokken. Deze manier van werken gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid (de “eigen kracht”) van hulpvragers. Er wordt eerst gekeken welke ondersteuning het eigen sociale netwerk (familie, buren, vrienden) kan leveren. Wat kunnen vrijwilligers op zich nemen en voor welke elementen moet professionele hulpverlening worden ingezet? Er wordt maatwerk geleverd waarbij de inzet van verschillende hulpverleners op elkaar wordt afgestemd.

Tot nu toe zijn zo’n tien huishoudens op deze manier ondersteund. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Er wordt gerichter ondersteuning gegeven, het aantal hulpverleners dat bij één huishouden is betrokken is gedaald en het belangrijkste; de hulpvragers zijn tevreden over de snelheid waarmee aan hun problemen wordt gewerkt. En, zij vinden het positief dat zij worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en dat hun eigen netwerk wordt ingeschakeld.
Daarnaast wordt geconstateerd dat vrijwilligers een betere positie hebben gekregen en worden erkend door de gemeente. De sociaal makelaar laat de samenwerking tussen professionele hulpverleners en vrijwilligers beter verlopen.

We kunnen dus blij zijn met de resultaten tot nu toe en met vertrouwen naar de toekomst kijken. De bedoeling is dat steeds meer huishoudens op deze manier worden ondersteund en dat de pilot per 1 juli 2013 overgaat in een structurele situatie. Er moeten dan vier sociaal makelaars actief zijn volgens vastgestelde werkwijzen. Wat Progressief Woerden betreft zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen:

Een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en de “eigen kracht” van burgers is prima. Het mag echter geen eufemisme zijn voor bezuinigingen. Ook huishoudens die moeilijk te activeren zijn en niet beschikken over een omgeving die kan ondersteunen, moeten geholpen kunnen worden. Als gemeente moeten we een vangnet blijven garanderen. Als de nieuwe werkwijze blijkt goedkoper te zijn, is dat mooi meegenomen maar wat ons betreft geen doel op zich

Zoals Yolan Koster al opmerkte tijdens de bijeenkomst, zal de gemeente moeten investeren in deze nieuwe werkwijze. Niets gaat voor niets! De gemeenteraad zal middelen ter beschikking moeten stellen die het aantrekken van voldoende sociaal makelaars en een ondersteunende organisatie mogelijk maken. Daarbij is het lastig dat de opbrengsten niet altijd bij de gemeente terecht komen (maar bv. bij de woningcoöperatie). Op termijn leidt deze manier van werken wel tot het eerder onderkennen en sneller aanpakken van problemen en daarmee ook tot maatschappelijke opbrengsten en minder kosten (denk bv. aan minder schooluitval, minder beroep op schuldhulpverlening, minder vandalisme en overlast, etc.)

Van de sociaal makelaars wordt veel gevraagd. Zeker omdat zij niet in valkuil moeten trappen vooral hulp te willen verlenen. Zij zullen vooral de hulpvrager moeten coachen en moeten stimuleren hun eigen sociale netwerk in te zetten om problemen op te lossen. Gelukkig zijn er plannen voor de scholing en begeleiding van de sociaal makelaars.

Kortom: hoopvolle resultaten met aandachtspunten. Die aandachtpunten zullen we zeker meenemen in het overleg in commissie Welzijn en in onze opstelling in de Raad.


Deel dit artikel