Begrotingsbijdrage PW

Geschreven door Progressief Woerden op 15 oktober 2009

De bijdrage van Progressief Woerden in het kader van de Programmabegroting 2010 heeft dit jaar als motto: niet het maakbare, maar het haalbare is uitgangspunt. In onze bijdrage zal de fractie kort drie onderdelen behandelen; de begroting 2010, het meerjaren perspectief 2011 tot 2013 en de vraag hoe wij van een overschot van 1,7 miljoen op de begroting van 2008 hebben zien veranderen in een tekort 7 miljoen in 2013. Een tekort, dat nog hoger uit kan vallen als de Rijksoverheid een verwachte bezuiniging op het gemeentefonds uitvoert.

Blijven volhouden dat Woerden een rijke gemeente is en dat het tot deze rijkdom is gekomen door steeds behoedzaam te begroten wordt steeds moeilijker vol te houden. Zoals in vele sectoren van onze maatschappij hebben wij onszelf voor de gek gehouden en geen rekening gehouden met de noodzakelijkheden waar een gemeente zich mee bezig dient te houden.

De Raad en college hebben o.i. in het verleden te weinig sturing gegeven aan de financiële huishouding van onze gemeente en de planning daarvan.

Onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, de openbare ruimte, de financiële crisis, een aantal ‘vuiltjes’ die onverwacht op ons pad kwamen en een hoog ambitieniveau zijn volgens onze fractie belangrijke onderdelen van de huidige problemen. Een verdere analyse en de resultaten daarvan zullen volgens onze fractie een belangrijke rol moeten spelen in de onderhandelingen voor een volgend College.

De provincie verlangt van de gemeenten gezien de uitzonderlijke situatie in 2013 geen sluitende begroting.

De fractie van PW is van mening dat het meerjaren perspectief gezien de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2010 een onderdeel van de verkiezingscampagne moet zijn.

De nieuwe Raad zal voor het financiële gat een oplossing moeten vinden.

De partijen zullen er dan ook niet aan kunnen ontkomen in hun verkiezingsprogramma duidelijk aan te geven welke oplossingen zij hebben. In een financiële paragraaf zal duidelijk moeten worden welke lastenverhoging en/of bezuinigingen zij voor de Woerdense samenleving in petto hebben. Bijvoorbeeld: de VVD heeft het steeds over de tering naar de nering zetten. Wij zijn benieuwd hoe de partijen hun tering naar welke nering zullen zetten. Hoe zij het maakbare in het haalbare veranderen.

Het is natuurlijk verleidelijk om te speculeren over de vraag of het nu allemaal zo nodig is; of de financiële crisis niet net zo snel zal verdwijnen als die is opgekomen. Als het regent steek je een paraplu op, als de zon weer gaat schijnen is die snel genoeg weer ingeklapt.

Wat Progressief Woerden betreft moet nog eens kritisch gekeken worden naar de financiering van de westelijke randweg. Wat het noodzakelijke onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte betreft willen wij naar een wat soberder variant. Ook zal de gemeente efficiënter moet gaan werken en zich af moeten vragen of de beschikbaar gestelde middelen wel bij de juiste doelgroep terecht komen.

Dit zal een aantal punten zijn die PW in zijn financiële paragraaf aan de kiezers zal voorleggen. Aan een lastenverzwaring en een verdere bezuinigingen kunnen wij niet ontkomen. Een verkiezingsprogramma waar wij verantwoordelijkheid zullen nemen voor de door onze partij ingeslagen weg.

Tenslotte. De voorgeschiedenis van deze begroting is bekend. De gebeurtenissen rond de voorstellen van het college, de onrust in de Woerdense samenleving en het amendement van de coalitiepartijen hoef ik hier niet meer te herhalen.

De begroting 2010 laat puur op de baten en lasten een verlies zien van ruim 7 ton. Dank zij een dekkingsplan van bijna een miljoen resteert een beperkt batig saldo. Het dekkingsplan bestaat uit bezuinigingen. Daarmee voldoet het college aan de uitkomsten van het junioverleg.

Ook de meeste andere punten uit het amendement zijn overgenomen. Over onderdelen uit het amendement, die niet door het College zijn meegenomen, is in de commissies al voldoende gesproken. Wij zijn dan ook gezien de omstandigheden tevreden met de voorliggende begroting en gaan hier mee akkoord.

Ron Verbeij, fractievoorzitter

Progressief Woerden


Deel dit artikel